woensdag, januari 28, 2009

Tweetalige campagne: bisdom begrijpt commotie niet


Jan Van de Casteele 27-01-2009

Het Taal Aktie Komitee vernam via welingelichte bron dat het Aartsbisdom Mechelen-Brussel eerstdaags een tweetalige promotiecampagne zal voeren in Vlaams-Brabant en het arrondissement Mechelen. Het Bisdom geeft toe, maar nuanceert: het gaat enkel om twee kleine elementjes van de campagne, pastorale documenten zijn eentalig. ‘Een splitsing van het bisdom is een zaak voor Rome’, aldus Hans Gybels, woordvoerder van de kardinaal in een reactie voor Tussendoor.

Om de start van de viering van ‘450 jaar Aartsbisdom' op 1 februari in de parochies en openbare kapellen te visualiseren, schenkt het Aartsbisdom aan elke parochie een jubileumkaars en een bannier. Voor de gelovigen wordt in gebedskaarten voorzien. Tussen 15 en 20 januari wordt al dat materiaal in pakketten verspreid via de parochiefederaties in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Hans Gybels, persverantwoordelijke van het bisdom, nuanceert het verhaal: ‘Het gaat om een eenmalig gebeuren, bovendien beperkt tot twee kleine aspecten van de promotiecampagne: een banier voor alle parochiekerken, waar enkel in de twee talen op staat vermeld “450 jaar aartsbisdom” en een tweezijdig gebedsprentje van de kardinaal met een Nederlandstalige en een Franstalige versie. Alle andere documenten, de pastorale documenten bijvoorbeeld, zijn exclusief in de taal van de parochie. Het is absoluut niet de bedoeling iemand in zijn taalovertuiging te kwetsen.?’

Of men dan niet begrijpt dat het taalgebruik in Vlaams-Brabant (en Vlaanderen) heel gevoelig ligt? ‘Jawel, maar de situatie is nu eenmaal zo dat het bisdom zich uitstrekt over drie taalgebieden. Het drievoudig drukken van dat omstreden materiaal (Nederlands, Frans en beide talen in Brussel) had ons veel geld gekost, dus ik geef toe dat economische motieven een rol hebben gespeeld. Als we voldoende middelen hadden was dat niet gebeurd’, aldus Paul Ghybels.

Zal die situatie toch niet leiden tot de roep om het bisdom op te splitsen, temeer daar het een van de weinige geografische entiteiten is waar de taaleigenheid en identiteit van de taalgebieden niet wordt gerespecteerd? ‘De kwestie van de splitsing, dat is een andere zaak. Dat is een kwestie voor Rome, waar wij niet kunnen in tussenkomen’, besluit de woordvoerder van kardinaal Danneels in een reactie aan Tussendoor.

Kritiek

TAK is in een mededeling kritisch tegenover die aanpak.

‘Deze tweetalige promotie gaat volledig voorbij aan de grondwettelijke eentaligheid van Vlaanderen. Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel negeert op provocerende wijze de taalgevoeligheden die in Vlaams-Brabant leven. Meer nog: door de ontkenning van de eentaligheid van Vlaanderen en de unitaristische aanpak van de campagne, zet de Katholieke Kerk zich ongeremd in voor de Franstalige politieke partijen die de uitbreiding van Brussel en een veralgemening van de faciliteiten bepleiten. Een kerk die de politieke indeling van het land niet respecteert, misbruikt de kansel om aan politiek te doen. Het is onbegrijpelijk dat de Kerk net in de gebedsweek voor de eenheid van de christenen tweedracht zaait onder de gelovigen door voluit de Franstalige kaart te trekken. Na het wegsturen van de Vlaamsgezinde priester Jos Verstraeten uit zijn parochie te Wezembeek-Oppem een paar jaar geleden, geeft het Aartsbisdom opnieuw de indruk dat er sinds kardinaal Mercier nog niets veranderd is.’

Actie

'De Franstalige bourgeoisie vindt in de leiding van het Aartsbisdom andermaal een bondgenoot in haar strijd om het behoud van haar voorrechten. Na de splitsing van BHV is het de hoogste tijd voor de splitsing van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel! Tenzij er een snelle bijsturing van deze campagne komt, zien wij ons genoodzaakt om verdere acties te ondernemen’, aldus nog TAK.TAK roept de parochieploegen en pastoors in het Aartsbisdom Mechelen-Brussel op om hun medewerking te weigeren aan deze campagne en alle materiaal terug naar afzender te sturen. Eventueel kan de teruggave ook aangekondigd worden bij het Aartsbisdom (015 29 84 51), de persverantwoordelijke (Dhr. Gijbels – 015 29 26 16) of nog beter de vicaris-generaal (Dhr. Billoen, 015 29 26 28)

Als Katholieke Vlamingen vinden we dit een regelrechte schande,
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert