zaterdag, februari 28, 2009

Islam legt geweldige uitdaging neer

Wie zich laat obsederen door de terreur vanuit de islam, ziet de eigenlijke kracht van deze religie over het hoofd, stelt Robert Wilken. Dat is de ontzagwekkende eigen cultuur die de islam met zich meebrengt. Een positieve prestatie, waar het moderne christendom vooralsnog weinig tegenover stelt.

Henk Rijkers


“De eerste reactie van mijn mederedactieleden van First Things was behoorlijk negatief. Ze vonden me soft over de islam: te waarderend en begrijpend. Ik heb vervolgens een half jaar aan mijn artikel gewerkt en realiseerde me steeds beter dat de uitdaging van de islam niet het terrorisme is. Dat gaat voorbij. Maar islam is een religie, een kracht in het leven van mensen. Ik ontmoette twee moslimstudenten uit Pakistan en Bosnië. Door die gesprekken besefte ik dat wij geen idee hebben van de diepte aan vroomheid, intelligentie en geleerdheid waartoe de islam in staat is. Dat heeft me zeer geholpen.” Dat zegt professor Robert Louis Wilken, een eminent geleerde in de vroegchristelijke geschiedenis. We benaderen de Amerikaan vanwege zijn opmerkelijke artikel Christianity Face to Face with Islam, dat te vinden is op de website van First Things (www.firstthings.com), het bekende oecumenische tijdschrift. Wilken pleit hierin voor een andere houding tegenover de islam. Wilken: “Het blad concentreerde zich in de presentatie van de islam te veel op het terrorisme. Ook in de boeken die het recenseerde, of de artikelen die men aanhaalde. Veel daarvan was Neuhaus zelf.”


Daartegenover stelt u: de islam is wat die is, en zal voorlopig weinig veranderen. Het christendom moet daarop een antwoord vinden.

“Precies. Met het oog op wat met het christendom met name de laatste twee eeuwen overkomen is, is het een ontnuchterende realiteit. Het christendom is sinds de islam voortdurend op de terugtocht en precies waar het assertief is, in Afrika bijvoorbeeld, stuit het opnieuw op een sterke islam. Wat me wel treft, is dat je een toenemend aantal moslimgeleerden ziet dat conservatief is in westerse zin: die modern zijn, maar geworteld staan in klassieke teksten en geen fundamentalisten of terroristen zijn, maar bedachtzame, conservatieve moslimdenkers. Dit vind ik een erg, erg positieve ontwikkeling, maar ook erg beperkt. Ik vind daarin wel gemeenschappelijkheid: een omgang zoeken met de moderniteit, die serieus nemen, maar toch gelovig blijven. Deze moslims begrijpen echter wel dat zij een eigen weg moeten vinden, omdat de moderniteit hen in wezen vreemd is.”

Hoe bedoelt u dat?

“We moeten ons realiseren dat de moderniteit en onze secularisatie voor westerlingen iets is wat voortkomt uit hun eigen traditie. Westerlingen die het christendom achter zich laten, hoeven zichzelf daarmee niet op te geven. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze een ontwikkeling vervullen die diep in hun traditie besloten lag. De Verlichting komt uit hun eigen traditie. Voor moslims ligt dit anders, en daarom bieden zij ook veel meer weerstand.”

Veelal wordt gedacht: moslims zullen zich aanpassen, zoals de westerse christenen dat gedaan hebben.

“Wel, dat is bepaald niet de les die de geschiedenis ons leert. Ook in onze eigen tijd zie ik daar helemaal geen aanwijzingen voor. Integendeel zelfs.”

Een bekende islamoloog, professor Urbain Vermeulen, benadrukt dat islam maar voor tien procent religie is en voor negentig procent wat anders: een visie op de samenleving, op de mens, op de rollen van man en vrouw enzovoort.

“Exact. Dat is het punt. Een persoon kan zich blijven identificeren met de islam, zonder diep religieus te zijn. Ik heb de indruk dat als moslims ergens op de wereld een gemeenschap stichten, er meteen ook een intens cultureel leven ontstaat. Wat dat betreft staat de islam dichter bij het jodendom. Hoewel het christendom wel degelijk ook een christelijke cultuur voortbracht, zien wij dat niet als de kern van de zaak. Als je niet gelooft, ben je in onze visie geen christen meer. Bij een moslim of een jood ligt dat anders. En dat is precies de reden waarom ik betoog dat het enige antwoord dat het christendom op de druk van de islam kan geven, een nieuwe christelijke cultuur en beschaving is, waar mensen zich mee kunnen identificeren, méér dan met de religie alleen. Die relatie tussen religie en cultuur was trouwens oorspronkelijk ook in het Westen nauwer. Maar de Verlichting heeft daar een wig tussen gedreven.”

Meer concreet gesproken, in welke richting zou het christendom zich moeten ontwikkelen?

“Ik denk dat dit voor de hand ligt: denk aan scholen bijvoorbeeld. Het dagelijks leven zou de kenmerken van christelijke cultuur moeten uitlichten. Wat bijvoorbeeld funest is geweest, is de ontheiliging van de zondag. De bisschoppen staan toe dat de zondagsmis gevierd wordt om vijf uur ’s zaterdagsmiddags. Mensen wippen daar binnen en hebben dan de hele zaterdagavond en zondag voor zichzelf, zonder enig gevoel dat ze horen bij een gemeenschap die een andere kalender heeft. Dan worden ook nog de feesten weggehaald die in de week gevierd worden. De enige dag die overblijft, hadden we deze week: Aswoensdag. De kerken zitten hier dan bomvol. Dat is een krachtig teken.”

Is het Tweede Vaticaans Concilie achteraf bezien niet een verzwakkende ontwikkeling geweest?

“Nu, vijftig jaar later, moeten we zeggen dat de resultaten gemengd zijn. De behoefte aan hervorming werd zo diep en wijd gevoeld, dat er wel iets moest gebeuren. De Kerk moest zich wel uitspreken over godsdienstvrijheid en de relatie met andere godsdiensten. Dat is met veel succes gebeurd. Maar in liturgisch opzicht was de hervorming te extremistisch, te zeer een breuk. De hervormers keken neer op zaken die de katholieke cultuur bij elkaar hielden, zoals de rozenkrans en devotionele en paraliturgische praktijken als het lof. De vastenregels zijn praktisch opgeheven. Op het kloosterleven, ongelofelijk belangrijk voor het uitdragen en voortzetten van de katholieke cultuur, betekende de hervorming praktisch een aanslag. Dat was schadelijk en reduceerde de identiteit van katholieken tot de zondagsviering. Wat dat betreft zijn het net protestanten geworden, ook in mijn land.”

Dat is allemaal geen terugtreden voor de islam geweest, maar voor de secularisatie.

“Ja, in plaats van weerstand te bieden. Ook zijn nieuwe kerken niet meer de prominente accenten in de aanblik van de stad. Ze zien eruit als om het even welk ander gebouw. Allemaal kleine dingetjes, maar alles bij elkaar heeft het een grote uitwerking op de levens van mensen. En dan nog iets heel belangrijks, waarin katholieken en evangelicals hier werkelijk de goede strijd gestreden hebben: niet toegeven op de sociale kwesties. Beseffen dat de wetten de levens van ons allemaal vorm geven en dat je moet proberen weerstand te bieden aan ondermijnende veranderingen. De laatste twintig jaar heeft men dit trachten te doen met een beroep op de natuurwet. Ik vind dat dit niet gewerkt heeft. Het betekende het getuigenis ontdoen van zijn religieuze inhoud. Dit is waar mijn oude vriend Neuhaus zijn leven lang voor gevochten heeft: dat religieuze overtuigingen wel degelijk een plaats hebben in de publieke arena, en dat ze daar geuit moeten worden in hun authentiekste vorm. Religieuze taal heeft emotionele kracht. Het is niet alleen een zaak van logica, argumentatie en wijsbegeerte. Tegen de regering-Obama gaat dit nu nog sterker spelen. Maar die strijd kunnen we aan. Het christendom is hier robuust, ook intellectueel gesproken. Ik kom net terug van Ave Maria University in Florida. Er zijn hier wel tien of twaalf van die nieuwe katholieke universiteiten bijgekomen. Europa? (lacht) Ik ben erg sceptisch over Amerikaanse intellectuelen die zich hogepriesterlijk uitspreken over wat Europa allemaal zou moeten doen. Daar kunnen jullie vast zelf verstandiger dingen over zeggen dan ik.”

vrijdag, februari 27, 2009

'Amerikaanse troepen niet volledig weg uit Irak'

WASHINGTON - President Barack Obama wil na augustus 2010, wanneer het merendeel van de Amerikaanse troepen uit Irak is teruggetrokken, nog tienduizenden militairen in het land achterlaten om de Iraakse strijdkrachten te adviseren en Amerikaanse belangen te beschermen.

Getallen circuleren van 35.000 tot 50.000 militairen. Dat heeft Obama gisteren in een besloten vergadering met leiders van het Congres gezegd, melden Congresmedewerkers. Momenteel zijn er zowat 142.000 Amerikaanse soldaten in Irak gelegerd.

Obama had in zijn verkiezingscampagne beloofd dat hij binnen zestien maanden na zijn ambtsaanvaarding een eind zou maken aan de oorlog in Irak. Die termijn is nu al uitgerekt tot negentien maanden.

Volgens John McHugh, een republikeins lid van de defensiecommissie in het Huis van Afgevaardigden, zou Barack Obama de troepen uit Irak pas in augustus 2010 terugtrekken, wat niet langer strookt met de beloftes tijdens de presidentiële verkiezingscampagne. kld

donderdag, februari 26, 2009

De Zondag

Verkiezingspoll


Mochten er nu Vlaamse verkiezingen zijn, op welke partij zou u stemmen? (Poll Closed)
feedback bar
feedback bar
feedback bar
feedback bar
feedback bar
feedback bar
feedback bar

dinsdag, februari 24, 2009

maandag, februari 23, 2009

Onkelinx noemt Vlaams belangenconflict 'gevaarlijk precedent'

PS-vicepremier Laurette Onkelinx vindt het belangenconflict dat het Vlaams Parlement inriep tegen een deel van het federaal relanceplan 'een gevaarlijk precedent'. 'Dit maakt me bang voor de toekomst', zei Onkelinx zondag in een televisiedebat.
(tijd/belga) - Het Vlaams parlement riep afgelopen woensdag een belangenconflict in tegen de vereenvoudiging van de banenplannen, zoals vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) en overgenomen in het federale Herstelplan.

Vandenbroucke

Vlaanderen vond het niet kunnen dat de lastenverlaging voor oudere werknemers vervangen zou worden door een meer algemene lastenverlaging. Vooral Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) trok hiertegen fel van leer. Op initiatief van de sp.a èn de CD&V-fractie werd een motie ingediend dat een belangenconflict inroept tegen de omstreden regeling, dat de steun kreeg van het hele Vlaamse Parlement.
Broos evenwicht

De federale Kamercommissie sociale zaken haalde intussen al de omstreden maatregel uit het relanceplan zodat de rest van het plan wel kan doorgaan. De koepels van federale werkgevers en vakbonden zijn kwaad op het Vlaams Parlement omdat ze het moeilijk bereikte evenwicht dat het IPA is, nu verstoren. Minister Onkelinx waarschuwde er zondag voor dat het belangenconflict een gevaarlijk precedent is.

'Omdat een Vlaamse minister tegen was voelden de anderen zich verplicht om te volgen. Dat maakt me bang voor de toekomst. We weten nu dat het Vlaams parlement niet zal aarzelen om een eventueel tweede relanceplan te blokkeren', zei Onkelinx zondag.

MR-minister Sabine Laruelle en Brussels cdH-minister Benoît Cerexhe volgden in grote lijnen de kritiek van Onkelinx.
BHV

De kritiek kan merkwaardig klinken omdat de Franstaligen al meermaals een belangenconflict inriepen (zelfs op vraag van de Vlamingen) tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD stemden federaal in met het relanceplan, maar keurden in het Vlaams parlement mee het belangenconflict goed. CD&V-vicepremier Steven Vanackere gaf toe dat dit tegenstrijdig kon lijken. 'Maar dit is het bewijs dat er twee verschillende bestuursniveaus zijn', zei hij.

Noels pleit voor economisch oorlogskabinet

Geert Noels, hoofdeconoom van beurshuis Petercam, roept premier Herman Van Rompuy in een open brief op om een 'Economic War Cabinet' op te richten. Die economische urgentieraad zou bestaan uit specialisten en zou de regering kunnen bijstaan in de huidige economische crisistijden. Dat meldt het weekblad Knack.

(belga) - In zijn open brief verwijst Noels naar het Verenigd Koninkrijk. Daar werd in oktober vorig jaar al een soort 'Economic War Cabinet' opgericht onder de naam National Economic Council. Omdat uitzonderlijke tijden ook uitzonderlijke maatregelen vragen, zou ook in ons land best zo'n economische urgentieraad opgericht worden, meent Noels. De raad moet volgens Noels bestaan uit 'de beste specialisten' uit verschillende domeinen, moet bestaan uit 'toegewijde' mensen, moet 'onafhankelijk en a-politiek' kunnen werken en moet het 'algemene belang' laten primeren.

Volgens Noels kan zo'n economische urgentieraad op verschillende fronten steun geven. 'Ten eerste moeten belangrijke keuzes gemaakt worden voor de financiële sector. Ten tweede is er nood aan een sociaaleconomisch herstelplan, met vooral een luik concurrentiekracht. En ten derde is een objectieve analyse nodig van mogelijke steun- en investeringsmaatregelen. En alles moet in een beheersbaar budgettair kader plaatsvinden, dat geen lasten legt op de volgende generatie', zo staat te lezen in de brief.

Ons land is volgens Noels niet machteloos tegen de crisis, op voorwaarde dat er wordt samengewerkt. 'We moeten het defaitisme breken dat we hier als klein land niets tegen kunnen doen. Om de crisis te overwinnen moet er één blok gevormd worden binnen de regering. Maar ook buiten de regering moet de ernst van de situatie doordringen. De crisis overwinnen is belangrijker dan politiek opportunisme of de zoveelste verkiezingskoorts. Op een schip in een storm mag er geen twist zijn, maar eendracht. Als we samenwerken en de beste krachten en middelen gebruiken, dan kunnen we het land door deze storm loodsen', luidt het.

Schitterend voorstel, alleen compleet onmogelijk in Belgie, er zal immers een Vlaams en een Waalse delegatie moeten zijn, alle politieke kleuren zullen vertegenwoordigd moeten worden en de vakbonden en werkgevers zullen ook hun zegje willen doen, waardoor enige eficientie binnen een dergelijk orgaan snel zal verdwijnen.

breuk tussen MR en FDF?

Rudy Aernoudt zorgt voor breuk tussen MR en FDF

Het FDF trekt de deur dicht voor de MR, nu bekend is geraakt dat Vlaming Rudy Aernoudt een plaats krijgt op de Europese lijst van de Franstalige liberalen.

(tijd) -In de krant Le Soir van maandag stellen enkele boegbeelden vast dat de scheiding voltrokken is. Brussels cdH-minister Benoît Cerexhe zei maandag op radiozender Bel RTL dat zijn partij niet afkerig staat tegenover een toenadering.

"Vrijdagavond, op een vergadering van de MR, hadden we duidelijk gezegd dat Rudy Aernoudt zich moest voorstellen als lid van de MR", zei FDF-voorzitter Olivier Maingain. "Van zijn partij LiDé kon er geen kwestie meer zijn. Daarover kwamen we tot een consensus. Ik stel vandaag vast dat dat niet het geval is. LiDé laten ze bestaan en Aernoudt blijft praten over de tien punten van zijn programma, dewelke niet het programma van de MR zijn."

Voor Maingain betekent dat het einde voor de samenwerking binnen MR. "Als de MR ervoor kiest om door te gaan met Aernoudt zal dat zonder het FDF zijn", zegt hij. Didier Gosuin, voormalig Brussels FDF-minister, deed uitspraken in dezelfde lijn.

Gosuin en Maingain zijn desondanks overtuigd dat de scheiding met de MR het FDF niet zal schaden. Het FDF heeft volgens Maingain het "electoraal potentieel en de capaciteit" om een Brusselse lijst op te stellen.

Verschillende Franstalige kranten schreven dat het FDF op 2 maart officieel zou reageren op de aanwezigheid van Rudy Aernoudt op de MR-lijst. Dan is er een algemene raad van de partij.

Brussels cdH-minister Cerexhe zei in een reactie dat zijn partij niet afkerig staat tegenover een toenadering. "Een deel van het FDF is socialer dan het andere. We staan ver van een poujadist als Alain Destexhe (die behoort tot de PRL-vleugel van de MR). Anderen, zoals Disier Gosuin, hebben een overtuiging die veel dichter bij het cdH staat. Ook de terugkeer van Gérard Deprez (die behoort tot de MCC-vleugel van de MR) zou niet uitgesloten zijn. "Van zodra zijn politieke formatie het volledige cdH-programma onderschrijft, staat de deur open."
Aernoudt stapte in de politiek nadat hij in het najaar van 2007 ontslagen was als topambtenaar van het Departement Economie en Innovatie. Aanleiding waren beschuldigingen over politieke benoemingen bij de Vlaamse overheid in Le Soir. De Vlaamse regering vond dat deloyaal. Onlangs gaf de arbeidsrechtbank de Vlaamse regering gelijk.

Aernoudt was net voor zijn ontslag ook naar de Vlaamse ombudsman gestapt en had als 'klokkenluider' de 'vriendjespolitiek' op het kabinet Van Moerman aangeklaagd. De ombudsman oordeelde dat de gunning van een contract door het kabinet-Moerman 'onregelmatig' was gebeurd en dat er sprake was van 'onbehoorlijk bestuur'. Moerman nam na het bezwarend rapport van de ombudsman ontslag.

vrijdag, februari 20, 2009

Heisa over obama cartoonDe Amerikaanse krant The New York Post heeft zich verontschuldigd voor een spotprent waarin president Barack Obama vergeleken wordt met een gewelddadige chimpansee.

Op de cartoon zijn twee politieagenten te zien die net een aap hebben doodgeschoten. Eén van de twee agenten zegt: "Ze zullen iemand anders moeten vinden om het volgende economische herstelplan te schrijven".


De aanleiding voor de cartoon was een incident waarbij agenten een ontsnapte chimpansee moesten doodschieten nadat die een vrouw had aangevallen.

Maar de spotprent kreeg onmiddellijk kritiek van organisaties die de rechten van de zwarte Amerikanen verdedigen. Zij zagen in de prent een nauwelijks verholen vorm van racisme waarbij zwarten met apen worden vergeleken.

Het kwam zelfs tot een betoging voor de gebouwen van de krant in New York. De betogers eisten een verontschuldiging van de uitgever.

De krant verdedigde zich eerst door te stellen dat de cartoon bedoeld was om een slecht geschreven herstelplan aan te klagen.

Nu komt er toch een verontschuldiging. "Het was niet onze bedoeling president Obama als een aap voor te stellen. We verontschuldigen ons dan ook bij diegenen die zich beledigd voelen door de prent", schrijft de krant vandaag.

Margriet Hermans wil dat (bepaalde) homo's ook bloed kunnen geven

BRUSSEL - Bij bloeddonatie moet eerder met het seksueel gedrag dan met de seksuele voorkeur rekening gehouden worden, vindt Open VLD-senatrice Margriet Hermans.

Hermans vindt het 'achterhaald en discriminerend' dat het Rode Kruis geen bloed wil van 'mannen die sinds 1977 homoseks hebben gehad'.

Omdat minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) op een schriftelijke vraag antwoordde dat ze het debat wil heropenen, zal Hermans een resolutie over het onderwerp indienen, kondigde ze donderdag aan.

De infofolder van het Rode Kruis bevestigt de uitsluiting klaar en duidelijk: 'Mannen die seks hebben met een andere man vragen we om geen bloed te geven, ongeacht of ze veilig vrijen of niet.'

Voor Margriet Hermans is de boodschap duidelijk: Homobloed is niet welkom. Het hoeft voor haar geen betoog dat hier sprake is van discriminatie. 'Ik vind dat de volksgezondheid en de wetenschap het uitgangspunt moeten zijn. Net daarom is het botweg uitsluiten van homo's als bloeddonor achterhaald en discriminerend.'

'Zou het niet correcter zijn als het Rode Kruis homo's die altijd veilig vrijen of die een monogame, vaste relatie hebben, wel zou toelaten als bloeddonor?', vraagt de liberale senatrice zich af.

Hermans voelt zich gesterkt door het antwoord van Onkelinx op haar vraag. 'Ik ben bereid om het debat te heropenen', aldus de PS-politica.

Hermans zal alvast een voorstel van resolutie indienen om de criteria voor bloeddonatie aan te passen. 'Ik pleit ervoor te onderzoeken hoe mannen die geen enkel reëel gevaar vormen voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld omdat ze 6 maanden geen enkel seksueel contact hebben gehad en/of monogaam zijn, wél kunnen worden toegelaten.' dsl

Wij stellen Magriet hermans dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor alle hiv-besmettingen die hier uit zullen voortkomen.
Homos zijn een grote risicogroep in het verspreiden van aids, het is dus niet nodig om de volksgezondheid in gevaar te brengen, omdat er anders "discriminatie" zou zijn.

Dat men nu zelfs al de volksgezondheid op het spel zet om toch maar niet discriminerend over te komen, bewijst de absurditeit waarmee de huidige machthebbers besturen.
Ik denk niet dat homos ook maar enig nadeel ondervinden van het niet mogen doneren van bloed.
Hiervoor bestaan trouwens strenge regels die alle risicogroepen verbied om bloed te geven, is dat dan ook discriminatie?

dinsdag, februari 17, 2009

Steeds meer junkies

i 17/02/09 15:13 (UPDATE) - Het aantal cannabisgebruikers dat zich moet laten behandelen, is de voorbije 5 jaar met zowat een derde toegenomen. Er zijn ook opvallend meer cocaïne- en XTC-verslaafden die zich aanbieden in drugscentra.

De cijfers komen uit een rapport van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) die haar gegevens van de voorbije 20 jaar in een rapport heeft gegoten.

Vooral de verslaving bij cannabisgebruikers wordt problematisch, zegt de VVBV. In 1988 lag het aantal problematische cannabisverslavingen in de hulpverlening op 2 procent, maar dat cijfer is gestegen naar 22 procent.

"We hebben altijd beweerd dat cannabis verslavend is, maar niet zoals heroïne of cocaïne. Toch krijgen we mensen over de vloer die van 's morgens tot 's avonds in een cannabisroes leven. Velen gaan pas na jaren hulp zoeken", zegt Paul Van Deun van de VVBV.
Behandelde drugsverslaafden gemiddeld ouder

Ander opmerkelijk feit is dat de drugsverslaafden die in behandeling zijn, ongeveer twee jaar ouder geworden zijn.

20 jaar geleden was de gemiddelde leeftijd 25 jaar, nu is dat 27,5 jaar. Onder hen bevinden zich ook steeds minder vrouwen. Anderzijds vinden vrouwelijke verslaafden blijkbaar moeilijker aangepaste hulp.

'De waarheid komt boven'

BRUSSEL - BART DE WEVER (N-VA) 'Nu blijkt dat Kris Peeters (CD&V) in september helemaal geen garanties had, maar loog.'

'Het is behoorlijk cynisch dat dezelfde man die zeven maanden geleden aan Kris Peeters (CD&V) zogezegd “spijkerharde garanties, bezorgde, die nu plots niet kan waarmaken. Voor wie nog enig belang hecht aan de historische waarheid: op 22 september is Peeters in de Vlaamse regering komen zwaaien met die garanties, die Didier Reynders (MR) hem had gegeven. “Het zou deze keer serieus zijn, en niet over BHV en Brussel hoeven te gaan.'

Op 22 september verlieten jullie het kartel?

'Excuseer, zijn wij door diezelfde Kris Peeters uit het kartel en de Vlaamse regering geknikkerd. Hij is toen komen aandraven met die garanties van Reynders, waarop Open VLD en SP.A enthousiast reageerden en onze Vlaamse minister Geert Bourgeois (N-VA) voor het blok werd gezet. “Ik doe met die garanties verder,, stelde Peeters, en hij verzocht Geert vriendelijk om zijn ontslagbrief te schrijven. Nu is blijkbaar diezelfde Reynders de man “die zijn woord gebroken heeft. Dat is wel heel gemakkelijk, want letterlijk 36 minuten nadat Peeters in zijn regering beweerde “spijkerharde garanties, te hebben, had Reynders die belofte al publiek afgezwakt. De waarheid is dat ons kartel moest en zou gebroken worden.'

De tranen van Yves Leterme (CD&V) om het kartel waren die dag dus toch echt?

'Ik heb die niet gezien, ik spreek me daar dus niet over uit. Ik weet alleen dat het allemaal moest leiden tot hetzelfde eindpunt: wij moesten eruit.'

'Het was de keuze tussen de ethiek van de verantwoordelijkheid en de ethiek van de overtuiging voor CD&V. Ze hebben dat eerste gekozen, tot op het punt dat ze nog nul procent van dat tweede overhouden. De schaamlap van die communautaire dialoog is nu ook compleet weg, en de ethiek van de verantwoordelijkheid is nu verheven tot de enige ware CD&V-doctrine.'

Het land kampt dan ook met een economische crisis.

'Het sociaal-economisch bilan van de federale regering is ronduit beschamend, er is nog niets concreet verwezenlijkt. En ondertussen zou het wel zogenaamd een “moedige daad, zijn om verder te regeren? Het regeerakkoord bevat een stevig communautair luik. Zal Van Rompuy dat nu compleet verloochenen?'

maandag, februari 16, 2009

zondag, februari 15, 2009

Peter Leyman droomt van Vlaamse auto

Automobielsector laat ex-baas Volvo niet los

'Waarom bouwen we geen eigen toekomstgerichte Vlaamse auto', vraagt ex-Volvo-baas Peter Leyman zich luidop af. Wij vroegen hem zijn licht te laten schijnen op de huidige problemen in de auto-industrie.

Anderhalf jaar geleden nam Peter Leyman ontslag als ceo van Volvo-Gent om zich in de politiek te lanceren. Een jaar geleden bleek dat niets voor hem te zijn, en werd hij ceo bij Vergokan in Oudenaarde, een bedrijf gespecialiseerd in kabelgoten. Maar de automobielsector laat hem duidelijk niet los.

U vreest dat er een autoconstructeur te veel is in de Verenigde Staten?

Peter Leyman: 'In de huidige omstandigheden zou het misschien niet slecht zijn mocht één van de huidige drie automobielfabrieken er naar een soort van faillissement gaan, in plaats van daar massaal geld in te blijven pompen. Daarna zie ik doorstartmogelijkheden voor een aantal divisies die zelfstandig verder kunnen of overgenomen worden. General Motors heeft het vandaag het moeilijkst. Mocht dat failliet gaan, dan zie ik zeker Saab, maar ook Opel Europe een perfecte doorstart maken.'

Heeft de automobielsector bij ons nog een toekomst?

'We moeten eerlijk zijn: dat is niet gemakkelijk. Ook zonder sluitingen is de neerwaartse spiraal al jaren bezig. De productie is al met dertig procent gedaald, het personeelsbestand met meer dan vijftig. Vlaanderen blijft dan ook een hele dure regio wat de loonkosten betreft. Bovendien hebben we geen eigen hoofdkwartieren in België en is de markt bijzonder klein. Renault sloot in 1999 Vilvoorde, nochtans één van haar meest efficiënte fabrieken, waarin ze pas acht miljard Belgische frank (200 miljoen euro) geïnvesteerd had. Had Renault toen een Franse fabriek gesloten, dan was de verkoop daar peilsnel naar beneden gegaan. Als Opel moet kiezen tussen een fabriek in Duitsland of in Antwerpen, dan speelt dat argument ook mee. West-Europa en Noord-Amerika zitten ook met het probleem dat de markten met de nieuwe klanten niet hier liggen, maar in China, India, Rusland of Zuid-Amerika. Als ik dat allemaal op een rijtje zet, vrees ik dat we het nog moeilijk gaan hebben bij ons.'

En Volvo?

'Toen Ford in 1999 Volvo overnam, heb ik al gezegd dat de kans erin zat dat Ford Motor Company met twee fabrieken in Vlaanderen er waarschijnlijk op termijn wel één te veel zal hebben. Zo zou ik toch redeneren mocht ik in het beslissingscentrum in Detroit zitten. Het verschil tussen Gent en Genk is maar één letter. Beide auto's worden op hetzelfde platform gebouwd, dus kan je perfect de productie van de ene fabriek naar de andere verhuizen. Ik ben daar allemaal echt niet gerust in.'

Toch hoor ik dat u zin hebt om weer zélf in de autosector aan de slag te gaan.

'Ik heb vandaag de uitdagingen die ik vandaag heb, maar ik heb daar wel mijn ideeën over. Er is hier in Vlaanderen enorm veel competentie over een aantal zaken die innoverend zijn in de automobielwereld. Alleen moeten die productierijp en klaar voor commercialisering gemaakt worden. Als we dat zouden kunnen, dan zou er weer een nieuwe mogelijkheid zijn om aan automobielconstructie te doen, maar op een ander niveau dan vandaag, en niet met duizenden tewerkgestelden.'

U droomt dus echt van een eigen Vlaamse auto?

'Het zou jammer zijn als we niet meer mogen dromen. Maar ik geloof daar wel in, en ik praat daar met verschillende mensen over.'

Wordt u zelf de baas van die Vlaamse autofabriek?

'Dat zien we dan wel. Ik ben in elk geval bereid het idee te ondersteunen. Maar vandaag heb ik andere verantwoordelijkheden.'

Spa acht zichzelf heiliger dan de paus

Vlaamse regering veroordeelt houding Vaticaan
11/02/2009 - Op vraag van Jan Roegiers in de commissie Buitenlands Beleid heeft de Vlaamse regering de houding van de paus tegenover de Holocaust en diens mening over holebi’s veroordeeld.

De hele Vlaamse regering veroordeelde dinsdag de houding die het Vaticaan heeft ingenomen tegenover het negationisme. Hij zei ook de recente incidenten te betreuren. Daarmee antwoordde hij op de vraag van Vlaams sp.a-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, die aandrong op een duidelijke afkeuring. De paus herriep eind januari de excommunicatie van vier bisschoppen, waaronder Richard Williamson. Die man had op de Zweedse televisie verklaard dat de gaskamers waarin Joden vermoord werden, nooit hadden bestaan. Een collega voegde daar fijntjes aan toe: "Ik weet dat de gaskamers bestonden, tenminste om (gevangenen) te desinfecteren. Maar ik ben er niet zeker van of zo mensen werden gedood want dat heb ik niet bestudeerd".


Nog dinsdag verwierp de Vlaamse regering, ook naar aanleiding van Jan Roegiers’ vraag, de discriminerende uitspraken van de paus over holebi’s. Hij stelde dat het standpunt van het Vaticaan over holebi’s “niet de visie is van de Vlaamse overheid”. In een toespraak tot de Romeinse curie verklaarde de paus onlangs dat het mensdom redden van homoseksualiteit even belangrijk is als het regenwoud redden van verwoesting. Gedrag dat verder gaat dan heteroseksuele relaties, komt volgens hem neer op “een vernietiging van het werk van God”. Enkele weken voordien verzette het Vaticaan zich nog actief tegen de goedkeuring van een verklaring in de Algemene Vergadering van de VN. Daarin werd gepleit om wereldwijd te stoppen met het doden en martelen op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.


“Met zijn houding in deze dossiers beledigt het Vaticaan steeds meer mensen,” zegt Jan Roegiers. Volgens hem hebben de overheden in ons land de afgelopen jaren belangrijke financiële inspanningen gedaan om de tolerantie en aanvaardbaarheid van heel wat minderheden te verhogen en de herinnering aan de Holocaust levendig te houden. De houding van het Vaticaan staat daar haaks op. “Het wordt hoog tijd dat we eindelijk de discussie voeren of bepaalde instellingen, waaronder de katholieke kerk, nog verder moeten worden gesubsidieerd als ze keer op keer die overheidsinspanningen teniet doen”, besluit Roegiers.

Het verslag van het parlementaire debat wordt bezorgd aan de pauselijke Nuntius.


Schoenmaker blijf bij je leest, een sos moet zich niet komen moeien in de standpunten van de Kerk.
Dergelijke individuen zijn de eerste om te zagen voor een scheiding tussen Kerk en staat, maar willen wel zelf de paus de wet komen spellen.
Bij ons weten erkent de Paus trouwens nog altijd dat de holocaust heeft plaatsgevonden.
Hij is echter wel nuchter genoeg om deze gebeurtenis niet op te blazen om keer op keer weer politiek te misbruiken.

Wij juichen ook het feit toe dat de Kerk nog altijd zijn taak opneemt in de strijd tegen ammoraliteit. Dit is een groot probleem in onze samenleving, en spa is niet eens beschaamd om toe te geven dat ze belastingsgeld verspillen om dit aan te moedigen.vrijdag, februari 13, 2009

De verfransing van Brussel wordt verder aangemoedigd

vr 13/02/09 16:53 (UPDATE) - Het taalexamen voor de gemeenteambtenaren in Brussel wordt aangepast. Twee Brusselse gemeenten dienden een klacht in bij de Raad van State omdat het examen te moeilijk zou zijn. De Raad van State gaf hen gelijk.

De examens voor de gemeenteambtenaren worden opgesteld door Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid.

Volgens de Raad van State stelt Selor eisen die verder gaan dan de taalwetten.

De zaak was bij de Raad van State aangespannen door twee Brusselse gemeenten: Schaarbeek en Oudergem.

Het taalexamen zal nu veranderen. "De nieuwe examens zullen afhangen van de aard van de functie van de ambtenaar en niet meer van het niveau van de ambtenaar", legt Bernard Clerfayt, de FDF-burgemeester van Schaarbeek, uit.

Clerfayt benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen in zijn eigen taal bediend wordt in Brussel. Nederlandstaligen zullen nog in hun taal worden geholpen, zegt hij. "Maar dat wil niet zeggen dat alle ambtenaren tweetalig moeten zijn."

Wij vragen ons af of deze regel ook geldt voor ééntalig Nederlandstalige ambtenaren?
Of krijgen enkel franskiljons het privelege hun eigen taal op het werk te mogen spreken?

Dedecker zet Claus uit partij na kritiek

12/02/2009 09:17

De kritiek van Jo Claus, secretaris van Lijst Dedecker (LDD) in Oost-Vlaanderen, op zijn voorzitter Jean-Marie Dedecker komt hem duur te staan. Claus werd al uit de partij gezet. Dat meldt De Morgen donderdag.

Jean-Marie Dedecker zei vorige week in Knack dat hij graag met een rechtse coalitie zou regeren in Vlaanderen, en sloot meteen elke samenwerking met het Vlaams Belang uit.

Dat was niet naar de zin van Claus, die deze week in Knack zei dat het standpunt van zijn voorzitter niet gedragen werd door de basis van de partij.

Het ontslag van Claus is nog niet bekrachtigd door de statutaire commissie, die bij LDD 'Raad van het Gezond Verstand' heet.

Volgens Dedecker is Claus "op geheel democratische wijze" al uit zijn functie ontheven door het Oost-Vlaamse provinciebestuur.

donderdag, februari 12, 2009

Prins Harry moet 'anti-discriminatiecursus' volgen

LONDEN - Volgens de Britse media moet prins Harry een speciale anti-discriminatiecursus volgen. Dinsdag was ophef ontstaan rond een vermeende racistische uitspraak van de prins. Harry zou tegen een zwarte komiek gezegd hebben dat hij helemaal niet 'zwart' klonk.

Vorige maand moest Harry al zijn verontschuldigingen aanbieden voor een andere uitspraak. Harry had een medesoldaat in het Britse leger 'onze kleine Paki-vriend' genoemd. De soldaat in kwestie was van Pakistaanse afkomst. Vier jaar geleden veroorzaakte Harry ook al opschudding door verkleed als nazi naar een feestje te gaan.

Harry zal tijdens de cursus leren hoe beledigend racistisch taalgebruik is, meldden de BBC en de Daily Mirror. jns

Britten houden Geert Wilders aan

SCHIPHOL - De Britse immigratiedienst heeft de Nederlandse politicus Geert Wilders bij de grens opgepakt. Wilders had een toegangsverbod, maar probeerde vandaag toch Groot-Brittannië binnen te komen. De omstreden politicus reageert woedend.

Toen de PVV-leider op de luchthaven Heathrow de grenscontrole wilde passeren, werd hij apart genomen. De Britse immigratiedienst heeft het Tweede Kamerlid vervolgens gezegd dat hij Groot-Brittannië niet in komt. Sindsdien verblijft hij in een soort detentiecentrum. Wilders zit alleen opgesloten in wat hij omschrijft als een hokje met een stoel, een tafel en wat water.

Geert Wilders is woedend over de wijze waarop hij is tegengehouden bij de Britse grensovergang. 'Dit is vreselijk', zei het Tweede Kamerlid in een telefoongesprek met het ANP.

'Dit is niet alleen een klap in mijn gezicht, maar ook voor de vrijheid van meningsuiting', zei de PVV-leider.

Vanuit het detentiecentrum op Heathrow haalde Geert Wilders donderdag fel uit naar de Britse premier Brown: 'Hij is de grootste lafaard van Europa door op zijn knieën te gaan voor islamitische druk. Brown stuurt een parlementariër uit een ander land terug, terwijl in Hyde Park van alles geroepen mag worden over de islam'.

Wilders wil dat de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende zijn Britse collega Gordon Brown 'keihard hierop aanspreekt'. Het is Wilders niet verteld met welke vlucht hij zal worden teruggestuurd naar Schiphol. Waarschijnlijk wordt Wilders nog donderdagmiddag of -avond op een retourvlucht naar Amsterdam gezet. Hoe dat precies zal verlopen, is nog onduidelijk.

Wilders was door een lid van het Britse Hogerhuis uitgenodigd zijn film 'Fitna' te komen laten zien in het Britse parlement. Hij kreeg echter geen toestemming het land te bezoeken, omdat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde, zo werd dinsdag bekend. Desondanks besloot de politicus zijn koffer te pakken.

Een woordvoerder van de UK Border Agency zei eerder donderdag al dat Wilders niet langs de douane van Groot-Brittannië zou komen, maar zou worden vastgehouden totdat zijn verwijdering van Engelse bodem geregeld was. avb, jbs

'95% Belgen stemde JA'

Didier Reynders, Minister van Financiën, zegt dat de meeste Belgische aandeelhouders gisteren "ja" gestemd hebben. Volgens Reynders stemde slecht 5 procent van hen tegen.
(belga) - Reynders deed zijn uitspraken tijdens een radio-interview.

Reynders wekt hierbij de indruk dat 95 procent van de belgische aandeelhouders voor heeft gestemd. De waarheid is echter een beetje anders. 80 procent heeft immers niet gestemd.
Van de 20 procent die gestemd heeft stemde de helft voor en de helft tegen.
Dus 10 procent van de aandeelhouders voor en 10 procent tegen.
Ping An vertegenwoordigd 5 procent van de nee-stemmers.
Dus van de niet-Chinese aandeelhouders stemde idd maar 5 procent tegen.
Reynders die ondertussen specialist is in het verdraaien van cijfers vond het blijkbaar niet nodig om er bij te vertellen dat er amper 10 procent voor zijn plan stemden.
Strikt genomen heeft reynders dus niet gelogen, maar het beeld dat hij schetst is wel compleet vertekend.

Iets meer van dan de helft van de stemmers heeft immers NEE gestemd.
Als we de Chinezen niet meetellen (waarom een multiculturele liberaal als Reynders die stemmen niet meetelt is ons echter een raadsel), heeft nog altijd meer dan 33 procent van de stemmers NEE gestemd. 5 procent klinkt Reynders echter beter in de oren.

Deze man is verantwoordelijk voor de belgische financien.

Vervolgens wordt in de regering wrs de vraag gesteld waarom de aandeelhouders het plan van zo'n getallengoochelaar niet willen steunen.
Misschien zouden ze meer succes hebben, moesten ze eerlijk zijn en respect hebben voor de mensen.

woensdag, februari 11, 2009

uitspraak

'Het toont aan dat de regering geen flauw benul heeft hoe ze de crisis moet aanpakken', reageerde een analist van het beurshuis Charles Schwab.

Valt Obama nu al door de mand?

Obama werd verkozen omdat hij voor verandering ging zorgen, de economische crisis zou oplossen, een ander buitenlands beleid voeren en omdat hij zwart was.
Zwart blijft hij, of hij de rest ook nog kan realiseren is echter een grote vraag.

Obama mist eerste afspraak met Wall Street

De Amerikaanse indices kleurden dinsdag bloedrood na de langverwachte toespraak van Minister van Financiën Tim Geithner over de invulling van het herstelplan voor de banksector. Ook de Europese aandelen kregen dinsdag een heuse pandoering.

(tijd) - President Barack Obama heeft zijn eerste belangrijke afspraak met Wall Street gemist. De toonaangevende indices op Wall Street doken diep in het rood na de toelichting bij het reddinsplan voor de banksector. Wall Street kende de grootste koersval sinds Barack Obama het presidentieel ambt opnam.

Dinsdag zou een cruciale dag worden voor de herstelplannen in de VS. De Amerikaanse Senaat diende te stemmen over het economisch relanceplan van president Obama en minister van Financien Timothy Geithner presenteerde de langverwachte invulling van zijn herstelplan voor de financiële sector.

Barack Obama sprak maandag nog harde taal. Hij waarschuwde voor een verloren decennium als niet snel wordt opgetreden. De president sprak van een 'full-blown crisis'. Zo wilde Obama druk zetten op de Amerikaanse senaat om zijn relanceplan goed te keuren, wat in de late namiddag ook gebeurde.

Zijn minister van Financiën, Timothy Geithner, stuurde in de namiddag een schokgolf over de markten. De lang verwachte voorstelling van het herstelplan voor de banken stelde zwaar teleur. Waarnemers wezen erop dat het plan weinig concreets inhoudt en dat de financiering van de 'bad bank' wordt teruggeschroefd. De Dow Jones dook in de eerste handelsuren 300 punten lager.

* Op Wall Street verloren de toonaangevende indices ruim 4 procent. Financials stonden logischerwijze onderaan de tabellen.

* Aan de andere kant van de plas kleurden de EuroStoxx50 en de Stoxx50 respectievelijk 3,4 en 2,6 procent rood. Op de overige Europese beurzen liepen de verliezen op van 2 procent in Londen tot meer dan 4 procent in Amsterdam.

* In Brussel deed Nyrstar het opnieuw goed. De zinksmelter stijgt met 2,5 procent tot 3,05 euro na de instap van het Zwitserse Glencore, dat het belang van 7,8 procent van OZ Minerals overkocht. Analisten zijn erg positief over de nieuwe aandeelhouders, meteen de grootste van Nyrstar. Na de bekendmaking van het plan-Geithner gingen de bankaandelen onderuit.


Als je beloofd hoop te brengen en weet dat de economie zeer gevoelig is voor zo'n emoties, is het niet echt verstandig om een verloren decenium aan te kondigen, enkel en alleen om zichzelf in te dekken voor het falen.

Hij had ook een groots plan aangekondigd, en dat er snel moet ingegrepen worden.
Nu heeft hij de kans, maar hij houdt alles toch nog zeer wazig.

dinsdag, februari 10, 2009

maandag, februari 09, 2009

vrt moet nog linkser worden

ma 09/02/09 20:29 - De raad van bestuur van de VRT vraagt aan de directie dat de openbare omroep zich zou bezinnen over zijn maatschappelijke opdracht. Aanleiding voor de vraag van de raad van bestuur zijn de incidenten rond enkele programma's die ervoor gezorgd hebben "dat sommige segmenten van de samenleving zich gekwetst voelen".

De voorbije maanden kreeg de VRT herhaaldelijk kritiek, vooral van de Joodse gemeenschap.
(VRT)

Zo was er twee weken geleden commotie naar aanleiding van een filmpje in "Man bijt hond" (foto) dat gebruik maakte van stereotiepe beelden van Joden.

Vorig jaar was er de rel naar aanleiding van het favoriete gerecht van Adolf Hitler in "Plat préféré". Ook een reclame voor het reisprogramma van Tomas De Soete en een grap van komiek Philippe Geubels vielen niet in goede aarde bij de Joodse gemeenschap.
"Niet raken aan programmatorische invulling"
"De raad wenst uiteraard niet te raken aan de programmatorische invulling", benadrukt de raad van bestuur van de VRT.

Wel vraagt de raad aan de directie dat er binnen de omroep een reflectie zou plaatsvinden over het invullen van zijn maatschappelijke opdracht. Daartoe herinnert de raad van bestuur aan de missie en waarden die de VRT zichzelf heeft opgelegd.

"Deze reflectie moet zich inschrijven in de bevordering van tolerantie en moet evalueren of men soms, ongewild, bijdraagt tot een sfeer die tot onverdraagzaamheid kan leiden", aldus nog de raad van bestuur.


Wij willen de vrt dan ook herinneren aan hun eerste en belangrijkste waarde, en deze is niet die van propaganda zender, maar wel degelijke de taak om ten dienste te staan van 6 miljoen Vlamingen:

De VRT zet de mediagebruiker op de eerste plaats

De zes miljoen Vlamingen zijn de echte aandeelhouders van de VRT. Voor de VRT staan de wensen en behoeften van de Vlaming centraal. Boeiende programma's maken die beantwoorden aan de behoeften van de mediagebruikers, zoveel mogelijk Vlamingen bereiken, evoluties volgen in de nieuwe media, het behandelen van vragen en klachten, het onderhouden van de band met ons publiek via evenementen en bezoekersrondleidingen, ... Bij alles wat we doen staat de mediagebruiker op de eerste plaats.

Radicale Baskische lijsten uitgesloten van verkiezingen

MADRID - Het Spaanse Hooggerechtshof heeft beslist twee lijsten te verbieden van twee radicale Baskische partijen voor de regionale verkiezingen in Baskenland op 1 maart, zo heeft het Hof in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt.

Het parket en de Spaanse regering hadden om de annulatie verzocht van de lijsten van de partijen D3M en Askatasuna, met het argument dat zij banden hebben met de Baskische afscheidingsbeweging ETA en zijn verboden politieke vleugel Batasuna.

De twee partijen zijn onlangs opgericht met het oog op de stembusgang. Zij waren de opvolgers van drie vroeger verboden separatistische partijen. (SVR) BELGA

Onenigheid binnen LDD: 'Voorzitter was naïef'

09/02/2009 18:15

Vorige week zei Jean-Marie Dedecker in Knack dat hij na de verkiezingen van juni een coalitie wil van LDD met Open VLD en CD&V. Jo Claus van Lijst Dedecker Oost-Vlaanderen fluit zijn voorzitter nu openlijk terug.

"Wij zijn er, net zoals Jean-Marie, allemaal van overtuigd dat er na de verkiezingen het best geregeerd wordt zonder links", zegt Jo Claus, secretaris van Lijst Dedecker Oost-Vlaanderen.

"Maar wij vonden het niet opportuun dat onze voorzitter vorige week in Knack al zijn voorkeur voor een coalitie met CD&V en Open VLD kenbaar maakte. Nogal wat mensen in de partij vonden dat Jean-Marie met die uitspraken over zijn favoriete coalitie onze onderhandelingspositie na de verkiezingen heeft verzwakt."

"Ook zijn uitspraken over het cordon sanitaire vonden wij niet gepast. Volgens hem heeft het cordon gewerkt, wij vinden van niet: het leidde tot een links bestuur, terwijl de gemiddelde kiezer een centrumrechts bestuur wil."

Dus u zou wél met het VB willen besturen?

Jo Claus: Dat zeg ik niet. Die partij heeft ultraconservatieve standpunten over ethische kwes¬ties, en mist belangrijke nuances wat betreft vreemdelingen- en inburgeringsbeleid. Ze zal dus flink wat water in de wijn moeten doen om met LDD in een coalitie te kunnen stappen. Maar het is niet uitgesloten.

Zou u eigenlijk ook niet liever met CD&V en Open VLD besturen?

Claus: We zijn al een tijdje aan het nadenken over een nieuwe partijnaam. Luisteren, Denken, Doen is een van de mogelijkheden. Dus niet Luisteren, Doen, Denken. Eerst de verkiezingsuitslag analyseren, dan met alle partijen overleggen.

Bent u het niet gewoon eens met uw voorzitter? Misschien neemt u het hem vooral kwalijk dat hij zo eerlijk was, en vindt u dat de kiezer niet mag weten waar u naartoe wilt?

Claus: Ik vind niet dat hij te eerlijk is geweest. Naïef misschien. In het interview zei Jean-Marie dat hij vond dat er wat meer impulsieve ministers zouden mogen zijn. Ik vind dat er vooral wat minder impulsieve politici moeten zijn.

Roept u hem tot de orde?

Claus: Ja.

Weet uw voorzitter dat u met deze boodschap naar Knack belt?

Claus: Nu wel. Jean-Marie is Verhofstadt niet. Bij LDD mag iedereen zeggen wat hij wil, zolang het maar in overeenstemming is met de partijlijn.

Is dit een eenmansactie? Of wie vertegenwoordigt u?

Claus: Dit is geen eenmansactie, dat zou niet netjes zijn. Hierover zijn veel contacten geweest, ook met mensen van het allerhoogste niveau binnen de partijtop. Zeg maar dat ik de onderbuik van de partij vertegenwoordig.

Creatio ex nihilo

Beste Klauwaertvrienden, van de media en dan meer bepaald het medium televisie wordt wel eens beweerd dat het naast de drie traditionele machten, parlement, regering en gerecht, de vierde macht vormt. Aan de hand van enkele recente gebeurenissen, zal uw dienaar trachten aan te tonen dat deze stelling meer dan ooit opgaat.... en dit is mijns inziens een niet al te positieve evolutie want er is geen afdoende controle op VRT noch op VTM ze volgen hun eigen logica in hun strijd om de kijkcijfers.

Heeft u gisteren ook de finale gezien van “de slimste mens ter wereld”?
Op zich is dit goede televisie, goed entertainment voor de brede massa maar....
In het laatavondjournaal werd deze uitzending plots een hoofdpunt... waarom?
Was dit een belangrijke binnenlandse gebeurtenis met weerslag op het openbare leven?
Ik denk het niet. Zijn er geen andere meer belangrijke nieuwsfeiten..... wellicht wel maar...
Het is blijkbaar interessanter om zelf het nieuws te creeëren.

De VRT neemt als het ware een refectie op zichzelf. Is dit niet een vorm van medianarcisme, of wil men de aandacht van de argeloze kijker afleiden van belangrijkere feiten, zoals de onbestuurbaarheid van dit kloteland, de niet transparante transfers van noord naar zuid, de voordurende poging tot gebiedsroof op Vlaams grondgebied van onze zuiderburen, de economische crisis, de stijgende werkloosheid, de voortdurende stijgende emigratie, het steeds opnieuw creeëren van nieuwe belgen in een steeds stijgend tempo, de blunders van het gerecht, de niet scheiding der machten, de fortisaffaire...... en ga zo maar door.

Een tweede voorbeeld dat hierbij aansluit was de opstart van de nieuwe radiozender MNM... Ook dit fait divers werd opgeklopt tot een belangrijk nieuwsfeit.
Hier ging het volgens mij om een zuivere vorm van BV-narcisme waarbij de ene BV de andere uitnodigt en omgekeerd, voor een show, een intervieuw, een nieuw programma en ga zo maar door.

Weet u beste Klauwaartvriend, dat ikzelf daar allang niet meer naar kijk en dat ik moet kotsen van die bekakte BVs die zwelgen in hun eigenwaan. Arm Vlaanderen ...
U ziet het goede Klauwaertvriend, er is nog werk aan de winkel om het tij te keren in de media want anders zullen we ten onder gaan in totale wereldvlucht en nihilisme en wordt het oude gezegde uit het ten ondergegane Romeinse Rijk bewaarheid... brood en spelen voor de massa houdt de massa kalm en gewee en berooft hen van iedere kritische relectie.....
De massa is dan mak en volgzaam, bedwelmd in een roes van spel en plezier en de echte machthebbers doen ondertussen met die massa wat ze willen .....

Jan Zonder Land

open brief van de burgemeesters

Vijf jaar geleden, op 14 februari 2004, kondigden CD&V en N-VA hun kartel aan. Het Vlaams alternatief was geboren: een krachtige politieke formatie die zou spreken voor het algemeen belang van 6 miljoen Vlamingen. En die dus meer en volwaardige bevoegdheden zou bewerkstelligen voor Vlaanderen. Maar die ook zou zorgen voor een ander en beter bestuur.


Het kartel volbracht zijn eerste opdracht in 2004 door een sterke regering op de been te brengen. De tweede opdracht was om via een grote staatshervorming eindelijk institutioneel en financieel orde op zaken te steken. De hernieuwde machtsdeelname op het federale niveau, leidde CD&V echter langzaam maar zeker weg van deze belangrijke, eigenlijk essentiële doelstelling.

De gevolgen daarvan zijn vandaag zeer pijnlijk: geen kartel meer, geen staatshervorming (noch enig vooruitzicht in dat verband), geen splitsing van BHV, een weinig inspirerende noodregering, een dieptepunt qua geloofwaardigheid.

De reactie van de CD&V-partijtop is er een van berusting. De boodschap aan de militanten: "steun en volg de leiders", zij zullen wel weten hoe en waarom. "Op die manier kunnen we ook in juni winnen", schrijft Yves Leterme aan elke CD&V-mandataris.

Hoe dan, met welke doelstellingen en met welke geloofwaardigheid? Je kunt toch niet eerst al je beloftes overboord gooien en vervolgens zeggen dat we onze beloftes volgende keer wel zullen houden?

Het kartel was een middel, geen doel. Het doel was de realisatie van het kartelprogramma. Voor ons blijft dat ook zo. Immers, is het toeval dat het kartel bijna nergens op lokaal vlak werd opgeheven? Is het geen teken dat velen aan de basis blijven geloven in dat kartelprogramma, in elkaar en in de samenwerking met elkaar.

Inmiddels ontspoort het budget, is goed bestuur ver te zoeken, wordt de staatshervorming op de lange baan geschoven, gaat men over BHV dan toch onderhandelen en staan zowel CD&V als Open VLD te kijken naar de allesverlammende oorlog tussen de MR en de PS.

Alleen de N-VA gaat nog voor de realisatie van het kartelprogramma in woord en daad. Wij menen dat de partij daarvoor beloond mag worden.

Daarom dit signaal van grote bezorgdheid. Wij willen van onderuit, als lokale mandatarissen, uiting geven aan het vertrouwen dat op lokaal vlak nog steeds bestaat tussen CD&V en N-VA. Omdat de geest en het programma van het kartel verre van dood zijn. Dat is onze oprechte hoop.

Huub Broers, Hendrik Verbrugge en Dirk Brankaer

zondag, februari 08, 2009

'Samen met Nederlands Limburg zijn we onklopbaar'

Gouverneur Steve Stevaert houdt beleidsrede

HASSELT - In zijn derde rede als gouverneur pleitte Steve Stevaert voor een ander, groots en duurzaam Limburg, met aandacht voor alle kansengroepen.


Tijdens zijn jaarlijkse rede kwam gouverneur Steve Stevaert weer verrassend en verfrissend uit de hoek, met een pak aanstekelijke metaforen. Zijn keuze voor een kunstenaar die de rede illustreert, viel deze keer op Breeënaar Koen van den Broek met, net zoals Stevaerts eerste kunstenaar Koen Vanmechelen, letterlijk en figuurlijk grensdoorbrekend werk.

De grens was ook de rode draad door de speech van de gouverneur. 'Grenzen zijn littekens uit een ver verleden, zij verarmen het denken en remmen ontwikkelingen en vernieuwing af. Onze voorsprong schuilt in een schaalsprong. Laat ons in Limburg die horde nemen.' Concreet pleitte de gouverneur voor een verregaande samenwerking met Nederlands Limburg, dat hij symbolisch Oost-Limburg noemde. 'Ook Nederlands Limburg is een sterk merk. Samen zijn we onklopbaar, we moeten ons in Europa profileren als één regio. Zo'n grote, Limburgse regio is een heel uitdagend Europees concept, we kunnen uitgroeien tot een Europese kwaliteitszone van de hoogste klasse. Daarom stellen we nu een 'charter' op tussen de beide Limburgen. Op basis daarvan kunnen we nagaan hoe we politieke EU-ondersteuning kunnen krijgen. De Europese Commissie heeft zo een samenwerking onlangs mogelijk gemaakt via de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS).'

Stevaert vraagt de betrokken overheden om de administratieve en bureaucratische obstakels te slechten die samenwerking tussen burgers, bestuurders en ondernemers bemoeilijken. 'In de experimentele kennisregio Limburg mogen mensen zich geen zorgen maken over treinverbindingen, zorg, sociale zekerheid, arbeidsrecht, diploma-erkenningen en transactiekosten. Al deze barrières benadelen de economische ontwikkeling, de welvaart en het welzijn van heel Limburg. De sneltram tussen Hasselt en Maastricht is een aanzet.'

Volgens de gouverneur zouden de Limburgse hogescholen best samensmelten in één 'actief pluralistische hogeschool'. 'De sterkste van Vlaanderen. Samen met de transnationale universiteit zal dat de kansen van de jeugd op een degelijke opleiding vergroten, op voorwaarde dat we al onze jongeren gelijke onderwijskansen bieden.' Stevaert pleitte niet voor de zoveelste universitaire studie rond gelijke kansen of integratie, maar een actieve ondersteuning van de 'best practices' die al in Limburg aanwezig zijn.'

Op economisch vlak drong de gouverneur aan op de uitbouw van de Alberthaven langs het kanaal en op echte duurzaamheid. Ondernemers spoorde hij aan om resoluut de weg in te slaan van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 'Ik roep het Limburgse bedrijfsleven op om zich te scharen achter de MVO-doelstellingen van de Serv. Ik vraag ook aan de provinciale en lokale bestuurders om een voorbeeldfunctie te vervullen en zich nu al te buigen over een duurzaam aankoop- en personeelsbeleid. Ik daag iedereen uit, durven wij in Vlaanderen ons als provincie als voorbeeld stellen en bijvoorbeeld al onze aankopen tegen 2012 laten voldoen aan de MVO- principes? Durven wij voor diversiteit kiezen op de werkvloer door aandacht te hebben voor de kansengroepen bij ons aanwervingsbeleid? Kansen geven aan allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en ouderen?'

Zo zie je maar, dat zelfs socialisten soms toevallig (?) goede ideeën kunnen hebben.
In een interview op kanaal Z, verkondigde Steve ook nog dat het Nederlands gedoogbeleid voor drugs 2015 niet zal halen en dat de samenwerking met Oost-Limburg nog veel groter moet zijn.
De reden waarom beide Limburgen zo goed kunnen samenwerken is hun gemeenschappelijke taal, hun gemeenschappelijke geschiedenis en hun gemeenschappelijke cultuur.
Onze mond viel open toen we die woorden uit de mond van een socialist hoorden.

Enkele typische linkse karaktertrekken bleef hij wel houden, zo vond hij het nodig om voor zijn visie een nieuwe -tist uit te vinden.
Hij was immers geen enge nationalist, maar een Limburgs patriotist...

dinsdag, februari 03, 2009

'Dubbele lijsttrekkers'

Jean-Marie Dedecker (LDD): Trekt wellicht de West-Vlaamse lijst en die voor Europa. 'Dat is nog geen uitgemaakte zaak', zegt Dedecker, die vroeger het felst tegen het 'kiesbedrog' van de dubbelkandidaten tekeer ging. 'Ik moet dat spel wel meespelen. De grote partijen kunnen schuiven met kopstukken, de kleintjes kunnen dat niet. Ik ga akkoord met de regel dat je moet blijven zitten in het parlement waarvoor je gekozen bent, maar dan moet die regel wel voor iedereen worden ingevoerd. Zolang dat niet gebeurt, wil ik niet heiliger zijn dan de paus.' Als hij verkozen wordt voor Europa, wil Dedecker hoe dan ook zijn zitje doorspelen aan zijn Europees boegbeeld Derk-Jan Eppink.

LDD: opnieuw hetzelfde in een ander jasje

Dedecker ziet coalitie met Vlaams Belang niet zitten

Jean-Marie Dedecker verkiest een coalitie met CD&V en Open Vld.
Jean-Marie Dedecker hoopt met Lijst Dedecker bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni tussen de tien en twaalf procent te halen. Hij wil nadien naar een meerderheid met CD&V en Open Vld. "Dat is het alternatief voor de huidige ploeg", zegt het Kamerlid in een interview met Knack. Dedecker geeft daarin ook toe dat het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang gewerkt heeft. "Het Vlaams Belang is en blijft uitgesloten van de macht", luidt het.

Peilingen
Afgaande op sommige peilingen, zou Lijst Dedecker bij de regionale verkiezingen erg hoog kunnen scoren. LDD zou zelfs tot 16 procent van de stemmen kunnen stijgen. "Opiniepeilingen zijn heel gevaarlijk", stelt Dedecker zelf. "Die zestien procent, dat is boven mijn niveau".

Hij zegt wel dat hij graag nu verkiezingen zou hebben, omdat hij ze dringend nodig heeft. "Mijn partij leeft boven haar stand. Ik kan het verwachtingspatroon bijna niet meer invullen, bij gebrek aan politiek personeel. Ik moet mij over elk dossier, over elke commissie uitspreken. Dat gaat ten koste van mijzelf".

Besturen zonder links
Als ambitie voor 7 juni schuift de gewezen judocoach tien tot twaalf procent van de stemmen naar voren. Op de vraag of hij mee wil besturen, antwoordt hij dat je als politicus die plicht hebt als de bevolking daarvoor kiest.

"Het systeem zoals we dat vandaag kennen, is volledig geblokkeerd. Als ze niet met ons in zee gaan, zullen de drie traditionele partijen weer samen moeten regeren en eigenlijk kan dat niet meer, de combinatie van die drie ideologieën is dood. Er worden geen keuzes gemaakt. Ik zou graag eens besturen zonder links", aldus Dedecker.

Cordon heeft gewerkt
De vraag of hij een coalitie zou kunnen of willen vormen met Vlaams Belang is volgens hem niet meer aan de orde. "Ik heb het cordon sanitaire altijd ondemocratisch gevonden, ik heb er nooit in geloofd, maar vandaag moet ik toegeven dat het gewerkt heeft. Het Vlaams Belang is en blijft uitgesloten van het bestuur. Nee, ik denk dat we naar een coalitie met CD&V en Open Vld moeten". Zelf minister worden, hoeft volgens Dedecker naar eigen zeggen niet.

Dedecker geeft toe dat hij bijna op de Senaatslijst van Vlaams Belang had gestaan, maar dat dit niet impliceert dat hij daarom vandaag voor hetzelfde geld Vlaams Belanger was geweest. Hij wijst erop dat het aanbod om op die lijst te gaan staan, er kwam nadat N-VA de voortzetting van het kartel met CD&V had verkozen boven Dedecker. (belga/sam) bron: hln

Matthias E. Storme klaagt anti-Joods gedrag KU Leuven aan

Een oproep "Kauf nicht bij Juden" uitgezonden door de KU LeuvenGisteren 2 februari was het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis, en aangezien Onze Lieve Vrouw de patrones is van de Katholieke Universiteit Leuven (als "sedes sapientiae") worden die dag traditioneel de eredoctoraten uitgereikt op het patroonsfeest. Wat een feest van de wetenschap zou moeten zijn, wordt al vele jaren ontsierd door de blijkbaar ononderbrukbare behoefte van de universiteit om politieke statements te maken, en vooral om de politieke correctheid te vleien. Sommige jaren verloopt het wel allemaal correct, maar gisteren was het weer prijs.Onder het mom van een bevorderen van de diversiteit heeft men van het feest van onze Lieve Vrouw een hoogmis van de dhimmitude gemaakt. Ik vrees dat vele van de nieuwe dhimmis aan de universiteit het woord nog niet eens kennen. De dhimmis zijn diegene die in ruil voor het "privilege" om zich niet te moeten bekeren tot de islam, in alles onderdanigheid aan (u weet wel, "respect" voor) de islam moeten beoefenen. En onze "leiders" in Europa, belgië en blijkbaar ook aan onze Universiteiten zijn volop aan het dhimmiseren.Diversiteit, weet U wel: in naam van de diversiteit werden alle eredoctoraten gisteren aan moslims gegeven of aan personen die zich als dhimmi tussen de moslims begeven. Dat getuigt natuurlijk van een ongelooflijke diversiteit, nietwaar. Of liever, van een antidiversiteitsvisie op de diversiteit. Een diversiteit die enkel bestaat uit erkenning van en respect voor de islam, van alle religies diegene die het minst diversiteit in de wereld aanvaardt. De perversie van de diversiteit dus. Indien men nu nog gekozen had voor grote geleerden uit alle wereldgodsdiensten had ik er begrip voor opgebracht. Nu echter geen greintje. Ik was van plan te zwijgen, maar nu kan ik niet meer. Immers, een van de 4 eredoctoraten ging naar Sari Nusseibeh, zogenaamd een professor in de filosofie aan de Palestijnse universiteit van Jeruzalem. In de voorstelling van deze professor (zie http://dagkrant.kuleuven.be/?q=node/5835) werd evenwel enkel over zijn politieke standpunten gesproken. Enige wetenschappelijke verdienste kwam niet aan bod. Nusseibeh was er zelf niet, en zijn toespraak werd op voorhand opgenomen en gisteren uitgezonden (video op http://dagkrant.kuleuven.be/?q=node/5836 en tekst op http://www.kuleuven.be/patroonsfeest/20 ... ement.html). In die videotoespraak stelde Nusseibeh:"I have resisted in the recent past all calls for a boycott of Israeli academic institutions and individuals. Today I believe the circumstances have changed, and I would like to extend an invitation to all civil society institutions, in Palestine or abroad, to place a six-month moratorium on all new "routine" or normal cooperative activities with Israeli institutions or individuals" en "Ideally, of course, international Governments should also be involved in this effort, thus extending the reach of this boycott, and the gravity of the purpose behind it, to include trade and diplomatic ties".Met andere woorden zegt hij: in het verleden heb ik nooit meegedaan aan oproepen tot boycot van Israël, maar nu roept hij op tot minstens een tijdelijke boycot, zowel academisch, commercieel als diplomatiek. Dus "Kauf nicht bei Juden".De Universiteit van Leuven zendt dus zogezegd in het teken van de ontmoeting een oproep tot boycot uit. Het gaat hier niet om een uitspraak die ter plaatse is gedaan en die men op voorhand niet kende: de toespraak was opgenomen en werd bewust uitgezonden.Het feest van Lichtmis werd dus gepeverteerd tot een hoogmis van de dhimmitude waarin de universiteit bewust een oproep tot boycot van de joodse staat uitzend. De universiteit kan niet zeggen dat ze "es nicht gewusst hat". Het hele bestuur is mee verantwoordelijk voor dit nieuwe morele dieptepunt. Ik schaam me over mijn alma mater en zeg dat dus ook. Het zal mijn carrière niet bevorderen, maar ik kan niet anders.

Professor Matthias Storme heeft natuurlijk volledig gelijk in zijn kritiek op linkse politieke statements die de KULeuven maakt, maar om één of andere reden lijkt niemand te durven opkomen voor Katholieken, Europeanen of Vlamingen.
Ofwel is men anti-joods en pro-moslim ofwel is men anti-moslim en pro-joods.
Het verdedigen van Europa, het Katholicisme of Vlaanderen tegen zowel joden als moslims lijkt nog altijd politiek incorrect.

maandag, februari 02, 2009

Anciaux schrapt veldrijden als topsport
Voor de diensten van Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (sp.a) is het populaire cyclocross niet langer een topsport. Dat betekent dat Wielerbond Vlaanderen kan fluiten naar het geld dat aan het topsportstatuut verbonden is, zo meldt Gazet van Antwerpen zaterdag.
Een erkenningscommissie van de Vlaamse Gemeenschap haalt het veldrijden van de lijst met disciplines die het statuut van topsport krijgen. Topsportmanager Ivo Van Aken haalt als redenen aan dat veldrijden geen olympische sport is, dat het in weinig landen beoefend wordt en dat Wielerbond Vlaanderen niet investeert in de sport. Bij Jos Smets, directeur sport bij de Koninklijke Belgische Wielerbond, komt de degradatie van het veldrijden hard aan. "Iedereen die zondag naar het WK kijkt, zal merken dat veldrijders geen cafésporters zijn." Hij spreekt ook tegen dat Wielerbond Vlaanderen geen geld spendeert aan opleiding. "Wie zou al die provinciale veldrittrainingen anders financieren?", zegt Smets. (FUL)

Veldrijden is een van de populairste sporten in Vlaanderen, de supporters leven enorm mee, en het de wedstrijden lokken enorm veel toeschouwers en tv-publiek.
Omdat het internationaal iets minder bekend is wordt het echter geschrapt als topsport.

Ons kan het geen zak schelen hoe bekend het is in het buitenland, in de Nederlanden is veldrijden populairder dan vele andere sporten die toevallig wel olympisch zijn.
Veldrijden verdient dus ook zeker het statuut van topsport.

Lichtmis

Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm

Joden opnieuw boos op 'Man bijt hond'

De Joodse gemeenschap is niet te spreken over een filmpje dat het programma 'Man bijt hond' afgelopen vrijdag uitzond. In het fragment werd de spot gedreven met de vermeende lichtgeraaktheid van de Joden. Dat schrijft de krant De Morgen maandag.

De zaak wordt besproken op de volgende raad van bestuur van de VRT. 'Dit is het vijfde incident in drie maanden tijd', aldus Claude Marinower, Jood en lid van de raad van bestuur. 'Mogelijk wordt er een klacht ingediend.'

Het filmpje onder de titel 'Joden weer wat boos' geeft een lijst van instellingen en mensen waarop de Joden nog niet boos zijn. 'Man bijt hond' bracht het naar aanleiding van de rel over de uitspraken van Vlaams minister Bert Anciaux.

De vier vorige incidenten

- De forel van Hitler in het Canvas-programma 'Plat Préféré' van Jeroen Meus.
- Een filmpje in Man Bijt Hond over de annulatie van de forel van Hitler
- Advertentie voor het reisprogramma 'Weg met De Soete' waarbij Thomas De Soete als Hitler afgebeeld wordt.
- Philippe Guebels die zich op de radio afvraagt 'of de Joden bij een gaslek in Antwerpen klacht zullen indienen wegens provocatie' en stelt 'dat ze de Joden niet meer zo makkelijk op de trein zullen krijgen omdat de meeste naar de VS verhuisd zijn'.


sdg (belga)
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert