woensdag, oktober 31, 2007

Amnestie nu !


Nu we toch bezig zijn kunnen er toch ook excuses geuit worden voor de wandaden tijdens de repressie?Het is al lang te laat.
Door onterechte haat
blijven de wonden zweren.

En die het land regeren
de harteloze staat
het heer der hoge heren

handhaven een oud kwaad.
Om dat weer te bezweren
is het al lang te laat.

Repressie zonder maat
ontvrijdommen onteren
en salvo's van geweren.

De doden die niet deren.
Kerstdag al veertig keren.
Het is al lang te laat.

Het is al lang te laat.

Anton Van Wilderode


Klucht van de bovenste plank: Bart De Wever vs. joodse gemeenschap

Bart De Wever: 'Antwerpse excuses voor jodenvervolging gratuit'


ANTWERPEN
Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) heeft zich gisteren namens het hele Antwerpse schepencollege bij de joodse gemeenschap veront­schuldigd voor de betrokken­heid van het stadsbestuur bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. N-VA-voorzitter Bart De Wever van zijn kant noemt de excuses 'gra­tuit'.

Patrick Janssens formuleerde de excuses tijdens een congres van het Forum der Joodse Organisa­ties, 'Kinderen van de Shoah'. Hij deed dat via een videobood-schap, want de burgemeester is momenteel op reis in China. 'We kunnen vandaag niet anders dan erkennen dat het stadsbe­stuur en de politie in die drama­tische dagen een actieve rol bij de jodenvervolging hebben ge­speeld', zei Janssens. Daarvoor bied ik u, namens het college, mijn excuses aan, als burgemees­ter van deze stad en als verant­woordelijke voor het politie­korps.' Janssens onderstreepte dat 'de toestand nu anders is dan 65 jaar geleden. Nu zet de politie zich elke dag in om de veiligheid van de joodse medeburgers te verzekeren.'

De verontschuldigingen volgen op de recente historische studie Gewillig België van het Studie-en Documentatiecentrum Oor­log en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Daaruit bleek duide­lijk dat de houding van de Ant­werpse overheid en politie gron­dig verschilde van die van de Brusselse.

Tijdens drie razzia's in 1942 wer­den 1.200 joden in Antwerpen opgepakt en via Mechelen over­gebracht naar concentratiekam­pen. Eerst hielp de politie alleen door bijvoorbeeld de straten af te sluiten, later ging ze ook actief joden arresteren. In Brussel wei­gerden de burgemeesters elke medewerking.

De joodse gemeenschap is tevre­den met de excuses. 'Dit is een belangrijk gebaar. Niet alleen voor de joden, maar voor alle ge­meenschappen die het slachtof­fer zijn van racisme en uitslui­ting', zegt Eli Ringer van het Fo­rum der Joodse Organisaties. 'Antwerpen toont zich bereid om uit het verleden te leren, zodat er voor iedereen een betere toe­komst komt. Dit getuigt van moed.' Komen die excuses niet veel te laat? 'Pas nu is er een ern­stige studie naar de rol van Ant­werpen tijdens de nazi-bezet­ting', zegt Ringer. Bart De Wever, N-VA-voorzitter en gemeenteraadslid in Antwer­pen, vindt de excuses 'gratuit'. Hij schaart zich niet mee achter de verontschuldigingen, ook al maakt zijn partij deel uit van het stadsbestuur. 'Waarom worden er nu excuses aangeboden, zestig jaar later? Ze worden misbruikt voor actuele redenen: het be­strijden van Vlaams Belang. Ik ben ook tegen die partij, maar ik ga daar niet de Holocaust bij-sleuren.'

'Antwerpen organiseerde trou­wens niet de jodenvervolging, maar was als stad mee slachtof­fer van de nazibezetting. De be­stuurders moesten onder moei­lijke omstandigheden beslissin­gen nemen. Ik vind het niet zo moedig om nu naar die mensen na te trappen.'

'Niet alleen Patrick Janssens en andere partijen misbruiken de Holocaust, ook de joodse ge­meenschap en Israël doen dat. Natuurlijk hebben zij het recht om de Holocaust te herdenken, maar we mogen toch ook onze ogen niet sluiten voor hun bezet­ting van de Palestijnse gebieden. Daar gebruiken ze technieken die me aan dat duistere verleden doen terugdenken, in plaats van dat ze er lessen uit trekken.' 'Dat de Duitse bondskanselier Willy Brandt in 1970 zijn excuses aanbood voor de Holocaust, dat vond ik écht moedig. Als verzets­man en als bondskanselier, de erfgenaam van de nazi's, werd hem dat niet overal in zijn land in dank afgenomen. Die excuses kwamen trouwens op tijd, toen de meeste overlevenden van de kampen nog leefden', besluit De Wever, (krg)

maandag, oktober 29, 2007

Vakbonden negatief over "extra" feestdag

ma 29/10/07 - De liberale en christelijke vakbond reageren negatief op het deelakkoord dat de formatie-onderhandelaars gesloten hebben over het luik arbeid. Men name het voorstel om 11 juli als wettelijke feestdag in te voeren, stuit op verzet.


De Vlaamse feestdag wordt geen extra vrije dag, maar komt in de plaats van een andere vrije feestdag die op een zondag valt.
Het ACV vindt dit niet kunnen. "Dit betekent dat men ook in het nemen van die compensatiedag minder vrijheid heeft", zegt Luc Cortebeeck (foto).
Het ACV vreest ook dat de werkgevers de maatregel op de een of andere manier aan de werknemers zullen doorrekenen.

"Bovendien is dit typisch een materie voor het sociaal overleg, en dus lijkt het mij moeilijk om zoiets vanuit de regering op te leggen", zegt Cortebeeck.
Ook het plan om de arbeidstijd per jaar te berekenen, kent geen bijval.
Volgens de regeringsonderhandelaars kunnen werknemers dan bepalen in welke periode ze harder en minder hard moeten werken.
Maar de vakbonden vrezen voor een hogere werkdruk omdat overuren op die manier minder zichtbaar zullen zijn.

bron

Schiltz en het cordon


28.10.2007 13.20u - Het weekblad Knack berichtte deze week over een gesprek dat Gerolf Annemans in 2005 voerde met Hugo Schiltz. Het onderhoud kwam er via gemeenschappelijke vriend Paul Doevenspeck. In De Zevende Dag besprak Schiltz’ biograaf vanmiddag enkele dagboekstukken over die bewuste ontmoeting. Uit de teksten blijkt dat Hugo Schiltz ernstige bedenkingen had bij de schutskring rond het Vlaams Belang, waardoor Vlaanderen in communautaire discussies steevast het onderspit moet delven. Terwijl Schiltz eerder dacht aan het “strategisch belang van links” als drijfveer om de rechts-nationale partij uit te sluiten van beleidsdeelname, wees Gerolf Annemans op onze compromisloze strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid als voornaamste beweegreden voor het handhaven van het Belgische cordon sanitaire.

Feit is dat zelfs Hugo Schiltz de laatste jaren had ingezien dat het cordon sanitaire en de Vlaams-nationale verdeeldheid er mee voor hebben gezorgd dat Vlaanderen vandaag nog steeds niet op eigen benen staat. Naar aanleiding van Schiltz’ overlijden in augustus 2006 schreven wij in deze rubriek: “(…) Hugo Schiltz was onmiskenbaar een politieke tegenstander van het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Anderzijds spaarde ook onze partij de kritiek op Schiltz niet, onder andere na het voor Vlaanderen nadelige Egmontpact dat door Schiltz mee werd onderhandeld en hardnekkig verdedigd. Of nog, na zijn ‘leve België’-uitroepen als Belgisch minister in Groningen. Dat alles belet ons evenwel niet te erkennen en te appreciëren dat Hugo Schiltz de laatste jaren openlijk sterke bedenkingen uitte bij het ondemocratische cordon sanitaire en bij het politieke monsterproces dat het Vlaams Blok te beurt viel.” Ook na de recente onthullingen blijkt deze tekst nog steeds actueel.

bron: http://www.vlaamsbelang.org

zaterdag, oktober 27, 2007

V-SB klaagt aanhouding Batasuna-top aan

Persbericht vanwege V-SB:

Vlaams-Socialistische Beweging: V-SB klaagt aanhouding Batasuna-top aan
(07/10/2007) Met afschuw heeft de Vlaams-Socialistische Beweging vernomen dat de Spaanse politie 23 leden van Batasuna opgepakt heeft terwijl zij vreedzaam congresseerden te Segura.

Deze aanhoudingen zijn het recentste wapenfeit van de Spaanse staat in zijn campagne tegen de linkse oppositie in Baskenland, die onlangs nog uitmondde in de arrestatie van partijwoordvoerder Arnaldo Otegi naar aanleiding van… een toespraak, en dit in het kader van het mislukken van de vredesonderhandelingen, waar Batasuna niets mee te maken had. Het is geen wonder dat sommigen het tegenwoordig hebben over Birmaña in plaats van España.

Blijkbaar verkiest Madrid het politiek monddood maken van een groot deel van de Baskische kiezers (en daarmee allicht een verderzetting van het conflict), boven een dialoog die zou kunnen leiden tot een eervolle en duurzame vrede.

De linkse flaminganten van de V-SB steunen uiteraard de Baskische linkse independentisten in hun strijd voor een onafhankelijk en socialistisch Euskal Herria. Zij roepen dan ook op massaal de petitie op http://freebatasuna.v-sb.be te ondertekenen, als teken van steun aan de Baskische vrijheidsstrijd.

De Vlaams-Socialistische Beweging is een linkse Vlaamsgezinde politieke beweging.


Voorpost Midland geeft een warm welkom aan Belgische prins!


24 oktober bezocht prins Lorenz van het Belgisch koningshuis Utrecht.
Deze francofiele man, sinds 1995 prins van het kunstmatig in leven gehouden Belgie, is beschermheer van een stichting ter bescherming van de kunsten van de kerk. Een bezoek van deze man in zijn functie als prins aan de Noord Nederlandse stad Utrecht konden wij van Voorpost Midland dan ook niet zomaar over onze kant laten gaan!

Het gure weer trotserend verzamelden een kern van Voorpost Midland zich in het Utrechtse in de vroege ochtend. Na een kop koffie vertrokken we richting de Catherine kerk waar de prins rond tienen arriveerde. De eregast van de dag stapte de auto uit met een grote glimlach. Die verdween snel nadat de militanten de strijdleus begonnen te scanderen die te horen is ten zuiden en ten noorden van de staatkundige grens: Belgie Barst!

Terwijk de deuren van de kerk aan de binnenkant gebarricadeerd werden trokken we ons terug het centrum van Utrecht in. Ondanks een klopjacht door de politie konden we heelhuids weg komen dankzij de tips van aspirant agent Koedam. Waarvoor onze dank!

Laat dit een waarschuwing zijn aan het Belgisch koningshuis: In Vlaanderen zijn jullie niet gewenst en welkom, en dat geldt ook voor de Noordelijke Nederlanden!

dinsdag, oktober 23, 2007

Video protest franstalige gemeenteraden

Klik hier

Vlaamse dienstweigeraars (17/08/2007)

GEEN DOORGANG VOOR PROVOKATIEVE GEMEENTERADEN

Het Taal Aktie Komitee en de Vlaams Volksbeweging (provincie Vlaams-Brabant) voerden vanavond (22/10/2007) aktie te Kraainem en Linkebeek waar de Franstalige mandatarissen extra gemeenteraden hadden samengeroepen.Een zestigtal aktievoerders was naar Kraainem afgezakt. De toegang tot het gemeentehuis werd afgesloten (instellen van veiligheidsperimeter met geelzwart lint) en aktievoerders voor de deur). Een als rechter verklede aktievoerder citeerde voor het gemeentehuis uit een aantal rechterlijke uitspraken. Ook binnen was er protest toen raadsleden zich van het Frans bedienden. Tien aktievoerders werden verwijderd uit de zaal en konden nog wat stinkbommetjes openbreken, symbool voor de verrottingsstrategie van het FDF. Twee aktievoerders werden administratief aangehouden. Toen de ordediensten hen niet lieten gaan, werd het nog even spannend. Na hun vrijlating keerde de rust weer.

Een kleinere delegatie (10 aktievoerders) was aanwezig te Linkebeek. Ook zij werden redelijk hardhandig uit de zaal verwijderd na het onderbreken van de Frans sprekende raadsleden en het gooien van stinkbommetjes. Later werd een Franstalige aangehouden wegens het dragen van een wapen (ons niet bekend welk wapen het betrof). Ook te Wezembeek-Oppem (waar Voorpost en Vlaams Belang hadden postgevat) werd overigens een Franstalige aangehouden met in zijn bezit een molotovcocktail.

Het illegale karakter van de bijeenkomsten van vanavond maakt in alle geval dat ons protest meer dan legitiem is, en niet zomaar kan/mag worden afgedaan als “ordeverstoring”. Het zijn de Franstalige politici die de orde verstoren. Zij moeten stoppen met zich rechten toe te eigenen die er blijkens wetgeving en rechtspraak overduidelijk niet zijn!

Motivatie van deze aktie:

Vooreerst wensen wij te protesteren tegen het ILLEGALE karakter van deze bijeenkomst.

De Franstalige gemeenteraadsleden vragen om de burgemeester te benoemen die ervan verdacht wordt oproepingsbrieven te hebben verstuurd naar taalaanhorigheid. Deze daad vormt een overtreding van de bestuurstaalwetgeving hetgeen door de Raad van State in de arresten 138.860 tot 138.864 van 23 december 2004 werd bevestigd. Om deze eis kracht bij te zetten deinst men er in Wezembeek-Oppem zelfs niet voor terug om de leerlingen van de Nederlandstalige school te gijzelen (het nijpende plaatsgebrek aldaar krijgt maar geen oplossing doordat het schepencollege het uitbreidingsdossier weigert te behandelen zolang de burgemeester niet is benoemd).

De Franstalige gemeenteraadsleden houden niet alleen een wetsovertreder de hand boven het hoofd, ze deinzen er ook niet voor terug om zélf de wet te overtreden en kondigen aan voortaan opnieuw het Frans te gebruiken tijdens gemeenteraden, OCMW-raden, politieraden … Zij beroepen zich daarvoor op een arrest van het Arbitragehof uit 1998 doch negeren alle latere rechtspraak dienaangaande (bijvoorbeeld arrest RvS 97.257 van 29 juni 2001).


Wij beoordelen de overige agendapunten als utopisch en totaal misplaatst en blijven erbij dat Vlaanderen geen prijs moet betalen om de grondwet te laten toepassen in BHV:

- uitbreiding van Brussel: de Franstaligen verkondigen dat dit de wens is van hun bevolking, wij durven dit te betwijfelen (de inwoners van deze gemeenten kozen bewust niet voor Brussel toen zij naar onze streek verhuisden of vluchtten eruit weg). Zelfs indien die wens effectief zou bestaan, dan nog is dat voor eender welke internationale instelling onvoldoende. Hetgeen ook logisch is, zoniet zou geen enkele grens nog kunnen gewaarborgd worden (het zou bij wijze van voorbeeld volstaan dat een groep van enkele honderden Vlamingen zich zou vestigen te Oostkappel (gemeente in Zuid-Vlaanderen (Noord-Frankrijk red.)) opdat deze gemeente van Frankrijk naar Vlaanderen zou kunnen verhuizen).

Vlaanderen mag op dit punt nooit toegeven want het zou daarmee voeding geven aan de Franstalige stelling dat men maar met voldoende moet zijn en voldoende kabaal moet maken om Vlaamse gemeenten volledig te verfransen en op termijn te ontfutselen. Hierop toegeven opent de deur voor toekomstige Franstalige aanspraken op gemeenten als Overijse, Zaventem, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek om er maar enkele te noemen.

- goedkeuring minderhedenverdrag: Franstaligen zien in de Vlaamse weigering om het Minderhedenverdrag goed te keuren een bewijs van het “onderdrukkende, bekrompen, racistische” Vlaanderen. Vreemd dat diezelfden geen graten zien in de weigering tot goedkeuring van datzelfde verdrag door hun “douce France”.

Ook hier weer mag Vlaanderen in geen geval plooien onder Franstalige druk. De Franstaligen zijn geen nationale minderheid (zoals vereist door het verdrag). De Franstaligen wisten goed genoeg dat zij zich vestigden in Nederlandstalige gemeenten (zeker sinds de vastlegging van de taalgrens!). Het minderhedengedrag zal – als het van de Franstalige politici afhangt – misbruikt worden om faciliteiten te eisen in gans Vlaanderen, waar men maar wil Franstalige scholen op te richten, tweetalige straatnaamborden te plaatsen … (programma FDF). Daarvoor bedanken wij feestelijk!


Deze extra gemeenteraden getuigen van een verregaande onwil bij de Franstaligen om in de lopende regeringsonderhandelingen een vergelijk te vinden met de Vlaamse partijen. Wij roepen de Vlaamse partijen dan ook op om zich neer te leggen bij het onontkoombare: binnen het belgische staatsverband kan er geen oplossing meer gevonden worden die voldoet aan de wensen van beider partijen. Het is tijd om werk te maken van een grote splitsing!=========================================

Ter info: uittreksels uit de arresten waarnaar hogerop werd verwezen.

Raad van State - arresten 138.860 tot 138.864 van 23 december 2004

De interpretatie van de rechten van wie in de randgemeenten in het Frans wil worden bestuurd, moet stroken met de voorrangsstatus van het Nederlands in die gemeenten. De geschetste ruime interpretatie (door Kraainem en Linkebeek in casu) strookt hiermee niet aangezien de aangehaalde bestuurspraktijken in wezen leiden tot een stelsel van tweetaligheid, waarbij de taalvoorkeur van personen zelfs in bestanden wordt vastgelegd.

Raad van State – arrest 97.257 van 29 juni 2001

Overwegende dat luidens artikel 23 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken iedere plaatselijke dienst die is gevestigd in onder meer de gemeente Linkebeek uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en zijn betrekkingen met diensten uit het Nederlandse taalgebied en die uit Brussel-Hoofdstad ; dat aangezien de gemeenteraad een plaatselijke dienst is in de zin van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken uit voormeld artikel 23 volgt dat in de gemeente Linkebeek bij het totstandkomen van de beslissingen binnen de gemeenteraad uitsluitend het Nederlands mag worden gebruikt ; dat dit ook voor de mondelinge tussenkomsten geldt.


http://www.taalaktiekomitee.org

Turken en Marokkanen hebben meer recht op een uitkering.

Dit artikel bevat een zeer betreurenswaardig feit dat door slechts weinigen bekend is, lees dus aandachtig verder en vertel het voort. Dit moet ophouden. Het gaat over uitkeringen, meerbepaald aan wie ze worden toegekend. Vandaag de dag moet men als men als buitenlander of gewoon als Belg een uitkering wilt bekomen, minstens enkele jaren in België actief op de arbeidsmarkt geweest zijn m.a.w. gewerkt hebben. Nu is het zo dat er voor enkele nationaliteiten, meerbepaald Turken en Marokkanen een uitzondering gemaakt is. Ja, u leest het goed. Dus als u ’s ochtends naar uw werk trekt en u ziet een nieuwe Ali Baba buitenkomen uit het plaatselijk O.C.M.W. met een enorme glimlach weet u hoe laat het is. Wat is er namelijk gebeurd : hij zal een briefje voorgelegd hebben aan het O.C.M.W. van zijn oom Mohamed dat hij 5 jaar in de woestijn met kamelen gewerkt heeft. Dit zal voldoende geweest zijn om hem de uitkering te verstrekken. Zo ziet u maar. Als bij ons studenten, die weliswaar nog niet gewerkt hebben, een volledige uitkering willen, kunnen ze het vergeten, maar als het om een Turk of een Marokkaan gaat geen probleem. Deze maatregel werd ingevoerd toen gastarbeiders uit die landen naar hier kwamen maar werd later nooit afgeschaft. Een schande.

maandag, oktober 22, 2007

Nieuwe top en koers voor VVB


Jan Van de Casteele 21-10-2007


De algemene vergadering van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft zaterdag op een bijeenkomst in Asse Eric Defoort en Peter De Roover bijna unaniem verkozen respectievelijk als nieuwe voorzitter en politiek secretaris van de VVB. Het is duidelijk dat de VVB ook een nieuwe koers zal varen, die wordt samengevat in de omschrijving “Beweging voor Onafhankelijkheid en Samenwerking”.

De VVB, al meer dan vijftig jaar speerpunt van de Vlaamse Beweging, is een politieke beweging die al in 1991 op een Congres in Kortrijk de optie “Vlaanderen onafhankelijk” centraal in het institutionele debat plaatste en de onafhankelijkheidsgedachte als doelstelling formuleerde.

Ondertussen zijn zowat alle Vlaamse partijen opgeschoven in de richting van regionalisme en confederalisme (Spirit, CD&V, en een deel van Open VLD) of van Vlaamse staatsvorming (N-VA, Vlaams Belang, Lijst Dedecker).

Eric Defoort en Peter De Roover lieten er zaterdag in Asse geen twijfel over bestaan dat de opiniestrijd doorgaat, maar ook dat de VVB een andere weg inslaat.

Samengevat komt de vernieuwing neer op: - bruggen slaan tussen àlle Vlaamsgezinden (politieke regenboog) - streven naar een “open” Vlaanderen - een nieuwe campagnestijl en opiniestrijd: niet tegen, maar voor

De politieke doelstelling blijft: - de Vlaamse onafhankelijkheid als einddoel - geen stappen achteruit (recuperatie, herfederalisering) op weg daar naartoe

Bruggen slaan

De VVB wil vooral bruggen slaan tussen de Vlaamsgezinden in alle Vlaamse partijen, en tegelijk de waakhond zijn die erop let dat voornoemde partijen zoveel mogelijk stappen zetten in de richting van het VVB-einddoel, en alvast géén beslissingen, maatregelen nemen of wetten uitvaardigen die de Vlaamse autonomie op welke manier ook zouden beperken of de doorgang naar het einddoel afsluiten. De recente waarschuwingen aan de oranjeblauwe onderhandelaars zijn hierin duidelijk: samenvallende verkiezingen en een federale kieskring zijn voor de Vlaamse Beweging absoluut onaanvaardbaar. ‘We mikken nu niet meer, zoals in 1991 bij ons onafhankelijkheidscongres - toen men ons nog “provocateurs” noemde op de vijfde of de tiende Vlaming op honderd om onze onafhankelijkheidsanalyse te volgen, maar op de 49ste, de 50ste, de 51ste om heel Vlaanderen over de streep te trekken’, aldus De Roover

‘De onafhankelijkheidsbeweging moet tussen de verkiezingen door de onafhankelijkheidsgedachte promoten, en in verkiezings- en regeringsvormingsperioden pragmatisch de mogelijkheden aftasten en er op inspelen om het beste resultaat te bereiken’.

Politieke regenboog

Eric Defoort werd in een van de Vlaamse kranten onlangs omschreven als 'links'. ‘Van die etiketten liggen we niet wakker, men doet maar’, aldus Defoort. ‘De VVB moet een (t)huis zijn voor de hele politieke regenboog van uiterst links tot uiterst rechts, voor vrijzinnigen en katholieken, voor mensen van allerlei ideologische strekkingen, mensen met een meer liberale en anderen met een meer sociale economische visie, mits één voorwaarde: dat zij belangstelling hebben voor de ideeën van de VVB als “Beweging voor Onafhankelijkheid en Samenwerking”. Als het om de natie gaat zijn we één. Eens die natie er is, kunnen we die natie op een democratische manier gestalte geven, ieder vanuit zijn voorkeur en samen vanuit een volwassen politiek debat’.

Defoort liet er ook geen twijfel over bestaan dat ook Vlaams Belang in dat debat moet kunnen meespelen. ‘Overigens ben ik er zeker van dat bepaalde krachten de Vlaamse Beweging via demonisering van een deel ervan willen verdelen en verzwakken’.

De politieke strijd moeten we ‘niet voeren tegen gelijkgezinden en medestanders, maar met de buitenwereld’, aldus nog Defoort. Een duidelijke kritiek op de misplaatste energie die Vlaamsgezinde en Vlaams-nationalistische politici te vaak stoppen in een politiek gevecht met mekaar. De Roover gaf hetzelfde signaal. ‘We moeten ons concentreren op het overtuigen van niet-overtuigden en de politieke tegenstrevers’.

Open project

De Roover én Defoort willen de onafhankelijkheidsgedachte voortaan meer promoten als een ‘open project’ (iedereen welkom), met argumenten van vandaag (loskomen van oude dada's), en willen dat project uitnodigend (speelser en weg van de verkramping) en ‘assertief maar niet agressief’ uitdragen. Voor “verzuurd negativisme” mag binnen de VVB geen plaats meer zijn, en de VVB gaat voor een Open Vlaanderen, ‘waar plaats is voor iedereen die zich Vlaming noemt’, aldus De Roover.

Het thema identiteit blijft vanzelfsprekend overeind. ‘Wij sluiten onze natie niet af, maar beseffen genoeg dat die er is. Je moet van èrgens zijn om naar elders te kunnen gaan’, voegt Defoort daaraan toe.

Campagne

Defoort en De Roover willen ook duidelijk een nieuwe campagnestijl voor de VVB: niet de “België-barst-stijl”, wel de rustige, maar kordate uitbouw en uiteenzetting van de eigen standpunten, moet bepalend zijn om de niet-overtuigden over de streep te trekken. ‘Ik ben liever VOOR iets’, aldus Defoort

We moeten modern en hedendaags denken en doen, niet modieus en koortsachtig. Actievoeren zal een politiek strijdmiddel blijven (‘niet om de haverklap of in het wilde weg’, maar te gepasten tijde) maar er gaat zeker meer aandacht naar de opiniestrijd.

De VVB mikt behalve op de klassieke leden voortaan ook op een 'los-vast-publiek'. Achterhoedegevechten rond het ‘soms dubieuze’ verleden of tijdrovende discussies met andere segmenten in de Vlaamse Beweging zijn geen prioriteit meer. ‘Wij zetten de lijnen uit; wie ons liefheeft volgt’, besloot De Roover.

Eric Defoort is hoogleraar geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (vroeger aan KU Brussel), was ondervoorzitter van de Volksunie en na de splitsing van die partij ook een tijdje van de N-VA.

Peter De Roover is economist en leraar. Hij was voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging tot 1998 en keert nu na negen jaar terug naar een sleutelpositie binnen de VVB. De Roover bleef als “Vlaams Beweger” actief als publicist en was/is een van de weinige onafhankelijke Vlaams-nationalisten die ook regelmatig wordt uitgenodigd in debatten of voor commentaren in de audiovisuele media

zaterdag, oktober 20, 2007

Klauwaert feest

De Klauwaert-weblog bestaat op 23 oktober één jaar! En juist rond deze periode mochten wij ons vijfduizendste bezoeker verwelkomen op onze site. We hebben het ip-adres van deze vijfduizendste bezoeker geregistreerd en wie denkt dat hij het was, mag zich altijd aanmelden op klauwaert@gmail.com en kan aanspraak maken op een niet nader genoemde prijs.

De redactie van Klauwaert doet nog steeds zijn best om interessante bijdragen te leveren en zal dit blijven doen.

Houzee !donderdag, oktober 18, 2007

belgicistische Academici


Deze lijsten maken het ons zeer gemakkelijk. Nu moeten we zelf geen lijsten meer aan te leggen...

Hieronder de belgicistische academici die de petitie voor het redden van het vaderland tekenden.

Voor de volledige lijsten verwijzen wij u graag door: lijst 1 lijst 2


Mateo Alaluf, professor ULB, Karel Arnaut, antropoloog UG, Diderik Baetens, gewoon hoogleraar UG, Willy Baeyens, Hoogleraar VUB, Mikael Beuthe, Chercheur à l'Observatoire Royal de Belgique Patrick Deboosere, interface domography VUB, Jean Bricmont, professor UCL, Werner Callebaut, Proffesor UHasselt, Bambi Ceuppens, antropologe KUL, Susanne Charles, professor VUB – ULB, Souhail Chicchal, Toegepaste economie ULB, Ronald Commers, gewoon hoogleraar UG, Eric Corijn, professor VUB, Ghislaine Crozaz, professor em. Universiteit Washington, Lieven De Cauter, cultuurfilosoof KUL Rits, Andre Decoster, Hoogleraar KUL, Herman de Ley, Em. Professor UG, Guido Deraeck, docent sociale Hogeschool, Serge Deruette, professor univ. Mons, Nick Deschacht, assistent VUB, Patrick Develtere, algemeen directeur HIVA, Frans De Wachter, hoogleraar em. KUL, Lisa Dikomitis UG, Paul Dirckx, professor Nancy 2, Henri Eisendrath, professor VUB, Vincent Engel, professor UCL, schrijver, Nadia Fadil, onderzoekster KUL, Robert Franck, Professor Em. UCL, Pierre Galand, professor ULB, voorzitter Forum Noord – Zuid, Michel Gevers, professor UCL, Serge Gutwirth, professor recht en criminologie VUB, Pierre Halen, professor universiteit Metz, Robert Halleux, lid van het Institut de France, Gisele Haspeslagh, ereconservator UG, Bertrand Hespel, professor FUNDP, Tine Huyse, onderzoeker KUL, Dirk Jacobs, hoofddocent sociologie ULB, Chris Kesteloot, hoogleraar soc. En econ. Geografie KUL en ULB, Rudi Laermans, hoogleraar sociologie KUL, Marc Leman, hoogleraar Syst. Muziekwetenschap, Johan Leman, antropoloog KUL, Dieter Lesage, filosoof, erasmushogeschool Ural Manco,Universiteit Sint Louis Brussel, Gillian Mathys, Geschiedenis UG, Michael Meeuwis, professor afrikaanse talen en culturen, Johan Mertens, professor UG, Bart Meuleman, vorser KUL, 15decemberbeweging, Herman Mielants, professor reumatologie UG, Anne Morelli, professor ULB, Jean-Philippe Peemans, Professor Em. UCL, Johan Peeters, assistent UA, Jean Pestieau, professor UCL, Pierre Pestieau, professor UL, Dagmar Provijn assistent UG, Frank Roels, Em. Hoogleraar UG, Pieter Saey, hoofddocent UG, Annemie Schaerlaekens, hoogleraar KUL, Luc Sels, hoogleraar KUL, Frank Stappaerts, Decaan Godsdienstwetenschappen UA, 15decemberbeweging, Jan Steyaert, gewoon hoogleraar bio –ingenieurswet. VUB, Erik Swyngedouw, professor universiteit Manchester, Marleen Temmerman, gewoon hoogleraar verloskunde UG, Sylvie Thieblemont, professor Nancy 2, Pieter Uyttenhove, professor dept. Architectuur en stadsplanning UG, Jean Paul Van Bendegem, decaan Letteren en Wijsbegeerte VUB, Kurt Vandaele, onderzoeker UG, Gie van den Berghe, gastdocent UG, ethicus, historicus, Geert Van Hootegem, hoogleraar sociologie KUL, Jef Van Landuyt, Em. Professor UA, erevoorzitter KVAB, Michel Vandenbroeck, Sociale Agogiek UG, Dirk Vandemeulen, hoorgleraar KUL, voorzitter BIPT, Eric Vanheesvelde, VUB, Jan Van Impe, professor KUL, Frederic Vermeulen, docent universiteit Tilburg, Bart Verschaffel, voorzitter vakgroep architectuur en stedebouw UG, Astrid Von Busekist, professor Parijs, Henk Wijffeels, Em. Hoogleraar UA, 15decemberbeweging, Rik Willemaere, hoogleraar UG, Anne Winter, onderzoeker VUB

belgische Propaganda

De affiches die overal in het straatbeeld te zien zijn...
De belgicisten ronselen blijkbaar voor een op til zijnde oorlog.


Red de solidariteit?

Arno, zanger, Warre Borgmans, acteur, Olivia Borlée - Kim Gevaert - Hanna Mariën - Elodie Ouedraogo, Belgisch Team 4 x100 meter estafette, Osaka, Hugo Claus, auteur, Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale ABVV, Luc Cortebeeck, voorzitter ACV, Guy Cox, Directeur Generaal Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Erwin De Deyn, voorzitter BBTK, Georges Debunne, voormalig voorzitter ABVV, Jan Decleir, acteur, Stefaan De Clercq, Algemeen secretaris Oxfam – Solidariteit, Anne Theresa De Keersmaecker, choreografe Rosas, Jos Delbeke, Directeur DG Leefmilieu van de Europese Commissie, Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV, Jozef Deleu, dichter, Josse De Pauw, acteur, Luc De Vos, zanger, Gilbert De Swert, voormalig hoofd studiedienst ACV, Joost Dierick, hoofddelegee ACV- metaal Betafence, Els Dottermans, actrice, Will Ferdy, artiest, Paul Goossens, journalist, Kristien Hemmerechts, auteur, Tom Kestens, zanger Lalalover, Gerard Mortier, directeur Opéra de Paris, Serge Seret & Sven Naessens, Behoud van de Federale Sociale Zekerheid, Jef Neve, pianist, Wim Opbrouck, acteur – muzikant, Willy Peirens, ere-voorzitter ACV, Axl Peleman, zanger, Leen Persijn, zangeres, Rik Pinxten, professor UG, voorzitter Humanistisch Vrijzinnige Verenigingen, Anne Provoost, schrijfster, Axelle Red, zangeres, Herman Selleslags, fotograaf, Sioen, zanger, Maxime Stroobant, professor em. VUB, ex-voorzitter RVA, Guy Swinnen, zanger The Scabs, Guy Tordeur, Verbondssecretaris ACV BHV, Bogdan Vandenberghe, Algemeen secretaris 11.11.11., Wannes Van De Velde, zanger, Geert Van Istendael, auteur – journalist, Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble, Xavier Verboven, voormalig algemeen secretaris ABVV, Dimitri Verhulst, auteur, Hendrik Vermeersch, secretaris BBTK BHV, 15decemberbeweging, Johan Verminnen, zanger, Ferre Wyckmans, algemeen secretaris LBC-NVK, Sami Zemni, Professor centrum derde wereld studies, UG, Walter Zinzen, ex – VRT- journalist, Joost Zweegers, Novastar


Bekende "belgen" die de petitie www.reddesolidariteit.be tekenden.

dinsdag, oktober 16, 2007

Vierde dienstweigeraar vrijgesproken

De correctionele rechtbank van Dendermonde sprak vandaag een vierde BHV dienstweigeraar vrij. Eerder waren reeds drie BHV diensweigeraars vrijgesproken op 17 september. De vier hadden geweigerd om bij de verkiezingen van 10 juni 2007 te zetelen als voorzitter of bijzitter en gaven hiermee gevolg aan de oproep van de werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee) om niet mee te werken aan verkiezingen die ongrondwettig zijn, omwille van het niet-splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het niet uitvoeren van het arrest nr 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003.

Het vonnis vormt een opsteker voor de ongeveer 60 andere dienstweigeraars die op dit ogenblik door het gerecht worden nagezeten, hetzij met politieverhoren, hetzij met een voorstel tot minnelijke schikking.

Het vonnis is meteen opnieuw een bevestiging dat de rechtsstaat stand blijft houden, ook wanneer de overheid de rechtsregels manifest met de voeten treedt. Het bevestigt impliciet dat ook de politiek de rechtsstaat dient te eerbiedigen.

De Vlaamse onderhandelaars kunnen hieruit moed en argumenten putten: Het blijkt opnieuw dat het onmogelijk is om nog nieuwe verkiezingen te houden op basis van de huidige wetgeving met de niet-gesplitste kieskring BHV. En er is geen enkele reden waarom Vlaanderen een prijs zou betalen om te bekomen wat de grondwet voorschrijft, en wat in Wallonië al decennia lang verworven en vanzelfsprekend is.

bron: http://www.taalaktiekomitee.org

NSV-actie aan het Vlaamsche parlement

donderdag, oktober 11, 2007

dinsdag, oktober 09, 2007

Open brief aan Karel De Gucht


Open brief aan Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken (Open VLD)

door Willy De Waele, burgemeester (Open VLD) van Lennik
Betreft: splitsing van de kieskring – compensaties?

Met verbazing en verontwaardiging heb ik kennis genomen van uw verklaring in de Zevende Dag deze middag; ik citeer: “als men denkt dat men dat kan splitsen zonder dat een prijs moet worden betaald, dan gaat dat niet lukken” einde citaat.

Het verbaast mij des te meer dat een minister in functie, die geacht wordt de toepassing van de rechtsregels die de overheid zelf uitgevaardigd heeft, ondergeschikt maakt aan het verlenen van compensaties.

Voor de goede orde herinner ik zijne excellentie er aan dat:

➢ De federale staat ingedeeld is in 4 taalgebieden: het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad en het Duitse taalgebied – artikel 4 van de grondwet. Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van één van deze taalgebieden;

➢ De regeling ingevoerd door de wetten van 13 december 2002 en 13 februari 2007 tot wijziging van het kieswetboek en bijlage, waardoor overal in het land provinciale kieskringen zijn ingesteld, met uitzondering van de provincie Vlaams-Brabant, onmiskenbaar strijdig is met deze grondwettelijke indeling van het land;

➢ Door de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te handhaven, en daar is u mede verantwoordelijk voor, behandelt de wetgever de kandidaten van de provincie Vlaams-Brabant op een andere wijze dan de kandidaten van de andere provincies, vermits, enerzijds, zij die kandidaat zijn in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in concurrentie moeten treden met kandidaten die elders dan in die provincie kandideren, en, anderzijds, zij die kandideren in de kieskring Leuven niet op dezelfde wijze worden behandeld als zij die kandideren in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “ (arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003)

➢ Bij het vastleggen van de taalgrens werden aan de Franstaligen in zes gemeenten rond Brussel beperkte administratieve en individuele faciliteiten toegestaan die per definitie uitdovend zijn. Het is niet te verantwoorden dat voor alle nadien bijkomenden dezelfde voorkeurregeling gehandhaafd blijft.

“De taalfaciliteiten die door CVP, SP, VU en Agalev in de grondwet werden beschermd met een bijzondere dubbele meerderheid, moeten worden afgebouwd. Aan het territorialiteitsbeginsel kan in geen enkel geval worden getornd.”
Fundamenten voor verandering. Goedgekeurde resolutie door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent


➢ De Franstaligen vergeten (?) zijn dat het afsluiten van het Hertoginnedalakkoord, waarbij in zes randgemeenten taalfaciliteiten werden ingevoerd, eveneens overeengekomen werd dat de top van de gemeentelijke administraties in de 19 Brusselse gemeenten binnen de tien jaar paritair moesten samengesteld zijn en tweetalig.

➢ De taalfaciliteiten die de Vlamingen in de taalgrensstreek toegekend werden, worden door de Franstaligen systematisch geboycot; zelfs een Vlaamse school in Komen blijft verstoken van de wettelijk voorziene betoelaging.

➢ Op 13 mei 2004 de toenmalige eerste burger van Vlaanderen, Bart SOMERS, en de waarnemende voorzitter van de VLD, Dirk STERKX namens de partij de volgende verbintenis ondertekend hebben:

• Dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde op de federale politieke agenda wordt gezet. De bespreking moet leiden tot de toepassing van de grondwet en de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof en dit door de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Vlaanderen dient hiervoor geen prijs te betalen.

• Dat, indien dit niet onmiddellijk wordt gerealiseerd, hun fracties in Kamer en Senaat de door hen ingediende voorstellen over de splitsing van de kieskring onverwijld zullen goedkeuren.

➢ De Vlaamse Gemeenschap de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten blijft betoelagen en aldus de verfransing van de rand mede financiert. Ook dat is een vorm van discriminatie.

➢ Omtrent de taalkundige homogeniteit en integriteit van Vlaanderen, ook in de faciliteitengemeenten, kunnen geen compromissen gesloten worden. Wie zich in Vlaanderen uit vrije wil vestigt wordt geacht de taal en de cultuur te aanvaarden.

➢ Dit principe trouwens in Wallonië, ook vandaag nog, onverkort wordt toegepast; honderdduizenden Vlamingen zijn om den brode naar het zuiden des lands getrokken zonder dat er ook maar sprake was van enige faciliteit, noch taalkundig, noch economisch. (territorialiteitsbeginsel)

➢ De compromisvoorstellen die in de schoot van de federale regering in 2005 werden onderhandeld voor een halve splitsing (in feite 1/3de) van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gelijk staan met politieke zelfmoord (zie de electorale gevolgen van het Egmond pakt voor wijlen de Volksunie).


Indien de Franstaligen blijven weigeren de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van het gerechtelijke arrondissement Brussel, zonder enige compensatie te aanvaarden, moeten zij er zich van bewust worden dat het Belgische staatverband, dat zij zo hoog in hun vaandel voeren, regelrecht op de klippen laten lopen en de fundamenten van het federale België zelf ondergraven.

Ik neem aan, mijnheer de minister, dat het niet uw bedoeling kan zijn om in deze omstandigheden hand en spandiensten te verlenen om de vorming van een federale regering mogelijk te maken die de belangen van Vlaanderen in het algemeen deze van de Vlamingen in Halle-Vilvoorde in het bijzonder blijvend veronachtzaamt.

Tenslotte vraag ik uw aandacht voor onderstaande resolutie uit de Fundamenten voor verandering (Goedgekeurd door het Congres op 24, 25 en 26 april 1998 te Gent).


“De VLD wil een beter statuut voor Vlaanderen door de definitieve keuze voor een confederaal model. Het zwaartepunt komt bij de deelstaten te liggen die bepalen welke bevoegdheden ze aan het federale niveau laten. Het aantal bestuursniveaus moet verminderen. Vlaanderen moet minstens bevoegd worden voor de gezondheidszorgen, de kinderbijslagen, het tewerkstellingsbeleid en het mobiliteitsbeleid. Taalfaciliteiten moeten uitdoven. Elk bestuursniveau krijgt de volledige fiscale autonomie
Fundamenten voor verandering.

Ik hoop dat deze resolutie bij de huidige regeringsonderhandelingen in gedachten houdt. Hoe het staatsverband ook moge genoemd worden doet niets ter zake. Belangrijk is dat de nieuwe structuren verhinderen dat Vlaamse beleidsbeslissingen worden tegengehouden door politieke mandatarissen van een ander gewest en een andere gemeenschap.

Met vriendelijke Vlaamse groeten van een andermaal teleurgesteld maar onverzettelijk Vlaams Liberaal Democraat en militant.


Willy DE WAELE

Burgemeester van LennikDe Nederlanden één !!Sfeerbeelden uit Zuid-TirolSüd-Tirol kein Militärspielplatz

militaer.jpg
Als unerträgliche Belästigung bezeichnet der Landesjugendsprecher der SÜD-TIROLER FREIHEIT, Sven Knoll, die permanenten Militärübungen in Süd-Tirol.
Erst dieser Tage üben Carabinieri-, Finanz-, und Militäreinheiten wieder Helikopterflugeinsätze am Flughafen Bozen und verursachen damit eine unerträgliche Lärmbelästigung für die Anrainer und verschmutzen zudem unnötig die Umwelt.


Allein im Jaufental hinterlässt das Militär nach seinen Übungen jedes Jahr Säckeweise Munitions- und Müllreste in der Naturlandschaft, die dann von den dortigen Bauern wieder eingesammelt werden müssen.

Auch im Pustertal wird die Bevölkerung immer wieder von tieffliegenden Kampflugzeugen und Militärübungen belästigt, deren Sinnhaftigkeit mehr als angezweifelt werden muß.

Die Tatsache dass das neue Fahrsicherheitszentrum in Bozen nun auch noch einen Übungsplatz für Panzerfahrzeuge erhalten soll, ist ebenso unverständlich.

Süd-Tirol ist weder ein Kriegsschauplatz noch ein akuter Krisenherd, weshalb derartige Kriegsspiele völlig überflüssig und daher entschieden abzulehnen sind, so Sven Knoll.

Die Süd-Tiroler Landesregierung ist daher aufgefordert, beim Verteidigungsministerium in Rom zu intervenieren, um zukünftig solche Kriegsspiele in Süd-Tirol zu unterbinden.

Wenn das italienische Heer glaubt derartige Übungen durchführen zu müssen, dann soll es dies in dafür ausgewiesenen Zonen in Italien tun, die nicht bewohnt sind.

Süd-Tirol darf jedoch nicht zum Militärspielplatz verkommen.

Sven Knoll
Landesjugendsprecher der SÜD-TIROLER FREIHEIT
und Gemeinderat in Schenna

bron: http://www.suedtiroler-freiheit.com

maandag, oktober 08, 2007

Europese Commissie tegen Vlaamse autonomie

Commissievoorzitter Barrosso moet zich met eigen zaken bemoeien

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, sprak zich gisteren tijdens een bezoek aan de redactie van De Standaard in nauwelijks bedekte termen uit tegen meer Vlaamse autonomie en voor het behoud van de miljardenstroom naar Wallonië.

"Ik hoop sterk dat België en de drie regio's, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, onderling hun niveau van solidariteit blijven behouden. Dat is van het allergrootste belang, ook voor Europa. Wij pleiten in de Europese Commissie voortdurend voor solidariteit in de Europese Unie. Het zou dus een contradictie zijn als we niet zouden pleiten voor solidariteit tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel op Belgisch niveau."

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat Barroso zich op een dergelijke flagrante manier bemoeit met de interne aangelegenheden van een EU-lidstaat. Niet alleen valt hij volledig uit zijn rol, hij getuigt bovendien van verregaande intellectuele oneerlijkheid. Alsof Vlaanderen binnen het kader van de Europese Unie niet solidair zou kunnen zijn met Wallonië of welke andere regio of lidstaat dan ook. Barroso zou moeten weten dat nergens in de Europese Unie een vergelijkbare geldstroom bestaat met die tussen Vlaanderen en Wallonië, en dat al die miljarden overigens geen zoden aan de dijk brengen.

Barroso stelt verder dat België een "belangrijke verantwoordelijkheid" heeft aangezien Brussel de hoofdstad van Europa is. Blijkbaar wil hij de aanwezigheid van meerdere EU-instellingen in Brussel als chantagemiddel gebruiken tegen het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven. Ook dat raakt kant noch wal. Brussel kan als hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen evengoed Europese hoofdstad zijn. Vlaanderen, dat overigens nu al tot de groep van de nettobetalers behoort, zou als onafhankelijke staat onmiddellijk en zonder de minste twijfel voldoen aan de toetredingscriteria van de Europese Unie.

Blijkbaar heeft Barroso nog nooit gehoord van het subsidiariteitsprincipe. Met zijn onverantwoorde en lichtzinnige bemoeizucht richt hij meer schade aan voor de Europese Unie dan alle eurocritici en eurosceptici samen. Het Vlaams Belang zal hem in het Europese Unie in elk geval aan de tand voelen over zijn anti-Vlaamse uitspraken.


bron: persbericht Vlaams Belang

p.s. Bij de N-VA klonk dezelfde toon tegenover de uitlatingen van Barosso.De Wever vindt gebaar Dedecker ''groots''

Jean-Marie Dedecker koestert geen wraakgevoelens meer ten aanzien van Bart De Wever en zijn N-VA. Sterker: hij zoekt opnieuw aansluiting met de Vlaams-nationale partij.

Omdat het onzeker blijft of de oranje-blauwe regeringsvorming wel een betekenisvolle staatshervorming oplevert, zoekt Dedecker opnieuw aansluiting met de N-VA. "We hebben nu eenmaal dezelfde sociaal-economische en Vlaamse boodschap", zegt hij.

Op de vraag of hij droomt van een "postelectoraal kartel", antwoordt Dedecker: "Ik droom niet van een postelectoraal kartel, maar wel dat een aantal N-VA'ers een acute aanval van gezond verstand krijgt. Ik heb intussen bewezen dat ik het alleen kan. Waren we samen naar de verkiezingen gegaan, dan hadden we nu een grote partij. Terwijl de N-VA nu niet meer is dan de appendix van CD&V. Ik bied mij aan om CD&V van die appendix te verlossen."


bron: Gazet van Antwerpen


zondag, oktober 07, 2007

Maak uw voorraad gooicentjes maar aanNu het er met de dag meer en meer naar uitziet dat CD&V (en vanzelfsprekend ook VLD) van plan zijn om tot een federale regering toe te treden zonder één ernstige stap in de Vlaamse staats(her)vorming te realiseren, doen we er goed aan om de wapens klaar te maken.

En wees gerust, ik denk op de eerste plaats aan de muntjes van 1 en 2 cent die blijkbaar toch niet erg nuttig meer zijn in het betalingsverkeer.

Herinnert U zich nog Mani Pulite in Italië ? De mensen hadden toen een dergelijke afkeer van de politici dat deze zich niet meer in het openbaar konden vertonen zonder dat er muntstukjes naar hun hoofd werden gegooid.

Leg de voorraad muntjes maar al aan.

En verder luidt de vraag, die Dehaene reeds stelde: quid N-VA ?

bron: Vlaamse Conservatieven

donderdag, oktober 04, 2007

Leven in Sint-Genesius-Rode


Dit is de tweede getuigenis van iemand die in Sint-Genesius-Rode leeft over de dagdagelijkse gang van zaken daar.

Sint‑Genesius-Rode, een klein Vlaams dorpje in Vlaams-Brabant waarvan er dertien in een dozijn zijn. Toch is Sint-Genesius-Rode bijna even bekend als een stad, en dit door de spanningen die er heersen tussen de Vlamingen en de Walen. Sint-Genesius-Rode is een Vlaams dorp met faciliteiten, want meer dan de helft van de bevolking is Franstalig. Je vindt maar een paar winkels, een supermarkt, een paar kappers en een jeugdhuis in Sint-Genesius-Rode. Veel valt er hier dus niet te beleven. De Franstaligen worden aangetrokken door de volgende redenen:

In een faciliteitengemeente kunnen Walen die gebrekkig Nederlands kunnen hun documenten, rekeningen,... aanvragen in het Frans. De Walen moeten normaal eerst een Nederlands exemplaar krijgen en daarna zouden ze (indien ze het niet begrijpen) de Franse vertaling mogen aanvragen, telkens opnieuw.

De bedoeling hiervan is dat ze na verloop van tijd de Franse vertaling niet meer nodig hebben.

De besturing van Sint-Genesius-Rode (die voor meer dan driekwart uit Franstaligen bestaat) heeft faciliteiten een andere betekenis gegeven. De Walen krijgen nu automatisch Franse brieven van de gemeente, zonder een Nederlands exemplaar.

Een andere reden is waarschijnlijk omdat Sint-Genesius-Rode de ‘gang’ is die Brussel verbindt met Wallonië. Sint-Genesius-Rode mag dus NIET tot Brussel behoren! Als dit gebeurt zullen veel Vlamingen verhuizen uit Sint-Genesius-Rode, met als gevolg dat de Walen vrij spel hebben.

Alles in Sint-Genesius-Rode verfranst. Stap een winkel binnen en je hebt grote kans dat je in het Frans wordt bediend. Vraag een wijkagent de weg en hij legt het je in het Frans uit, want Nederlands kan hij niet.

Op school merk je ook de spanningen tussen Vlamingen en Walen. Lessen in Sint-Genesius-Rode zullen niet veel verschillen van de lessen elders in Vlaanderen. Misschien wel de lessen Frans; tijdens deze lessen zijn de Walen in hun element, ze spreken dan tijdens de les zo moeilijk en snel Frans dat alleen zij en de leerkracht weten waarover ze praten. Wij kunnen de Franse klasgesprekken niet volgen, ze worden gehouden door de Walen in de klas.Wij moeten maar zien dat we kunnen volgen.

Buiten de lessen merk je ook verschillen. Ik zit op een Vlaamse school waar men erop staat dat iederen het Vlaamse karakter van de school respecteert. Maar aangezien er klassen zijn waar meer dan driekwart van de leerlingen Frans is wordt dit niet altijd gedaan. Tussen de lessen hoor je vaak Frans op de gangen en het gebeurt ook wel eens dat je tijdens de middag wordt nageroepen als ‘Sale Flamant’.

Als je om half vier aan de schoolpoort van de kleuter- en lagere school staat, hoor je overal om je heen Frans. De moeders die hun kinderen van school komen halen hebben geen respect en praten aan de schoolpoort Frans. Als je er dan als Vlaamse leerling iets over zegt, krijg je een boos gezicht te zien en zeggen deze dames dat het jouw zaken niet zijn (soms zeggen ze zelf iets terug in het Frans).

De lessen in het eerste leerjaar zullen wel wat anders zijn. In het eerste leerjaar zitten namelijk kindjes met Franse ouders. Voordat deze kinderen naar de lagere school komen zijn ze naar een Franse kleuterschool geweest. Het gevolg hiervan is dat deze kinderen nog geen woord Nederlands kunnen. Als ze dan beginnen met het lezen van woordjes moet de leerkracht dan eerst uitleggen dat een pop une poupée is, anders weten die kinderen niet wat ze leren. En dan zijn de leerkrachten verbaasd dat het niveau daalt.

Hier volgen nog enkele uitspraken van Myriam delacroix-Rolin, de burgemeester van Sin-Genesius-Rode (Franstalig), te lezen in “De Standaard” van 22 en 23 september 2007:

-‘De tijd van de Franstalige die geen Nederlands wil leren is voorbij. We doen inspanningen, leren Nederlands en respecteren de taalwetten. En toch worden we steeds meer in onze rechten aangevallen.’ De meeste gezegden in deze zin zijn fout:

  1. Ze respecteren de taalwetten niet, voor een voorbeeld verwijs ik naar de faciliteiten
  2. Nederlands leren? Ik kan meer Frans dan de Walen Nederlands, en dit zeg ik uit eigen ervaring. DE TIJD DAT DE VLAMINGEN ZICH LATEN DOEN IS VOORBIJ. WE LEREN WEL FRANS EN HEBBEN AL ALTIJD DE TAALWETTEN GERESPECTEERD. Als wij in Wallonië zijn spreken wij toch ook Frans? Waarom spreken zij dan geen Nederlands in Vlaanderen?

-‘Ik heb goede contacten met zowel de Vlamingen als de Franstaligen en behandel alle inwoners gelijk.’ Eigenlijk heeft ze alleen goede contacten met de Franstaligen. Als je vraagt aan de Vlamingen in Rode wat ze vinden van deze burgemeester zal je te horen krijgen dat we haar niet af kunnen en dat we liever een andere burgemeester hebben. Een Vlaamse burgemeester, want Sint-Genesius-Rode is en BLIJFT een Vlaams dorpje.

-‘Het zou veel gemakkelijker besturen zijn zonder Vlaamse schepenen.’Natuurlijk dat het dan voor hun makkelijker zou zijn, dan hebben ze helemaal vrij spel. Het is waarschijnlijk dankzij deze Vlaamse schepenen dat Rode Vlaams is, dat wij naar een Vlaamse school kunnen gaan, een Vlaamse bibliotheek,...

-‘Rode wordt nu eenmaal steeds Franstaliger.’ Dat heeft ze door, en de rest van Vlaanderen ook. Maar zij is in de positie om daar iets tegen te doen, maar toch doet ze het niet.

In Sint-Genesius-Rode vindt je dus 2 groepen: de Vlamingen en de Walen, en de burgemeester voelt zich meer thuis bij de Walen dan bij de Vlamingen.

Ik wil wel zeggen dat niet elke Waal ‘slecht’ is. Ik heb verschillende Waalse vrienden, maar die zijn allemaal van kleinsaf Nederlandstalig opgevoed en zijn perfect tweetalig. Zij respecteren wel de taalwetten, en gedragen hun correct. Spijtig genoeg zijn deze Walen in de minderheid.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert