zaterdag, december 15, 2007

Onderwijscommissie keurt ''omstreden'' decreet faciliteitenscholen goed


Franstaligen (weer maar eens) in alle staten

Vlaams parlement deelt "kaakslag" uit !

Publicatie: 14 december 2007

Steven Samyn

De Standaard - 14 december 2007

Kaakslag, betreurenswaardig gebaar, extreme stellingname,... Franstalige politici kwamen gisteren woorden tekort voor hun verontwaardiging over de stemming in het Vlaams Parlement. Daardoor wordt Vlaanderen bevoegd voor de inspectie van de Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten.

De Vlaamse en Franse gemeenschap discussiëren al jaren over wie bevoegd is voor de inspectie van Franstalige basisscholen in de faciliteitengemeenten, die door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerd worden. Omdat overleg tussen de ministers van Onderwijs niets opleverde, besliste Vlaanderen de zaak zelf te regelen. Alle partijen met stemrecht in de commissie (CD&V, SP.A-Spirit, Open VLD en Vlaams Belang) stemden voor het voorstel van decreet. Jef Tavernier (Groen!) liet weten dat hij niet voor het voorstel is. Tavernier heeft vooral moeite met het tijdstip waarop het dossier behandeld wordt, in volle communautaire crisis. "Als men de wil heeft om tot resultaat te komen, is het niet verstandig dit vandaag te stemmen", klonk het.

Volgens hoofdindiener Kris Van Dijck (N-VA) past dit decreet gewoon de grondwet toe. Wat de timing van dit decreet betreft, stelde Van Dijck dat dit voorstel niet "out of the blue" komt, maar al langer voorbereid werd. "Je kan toch niet verwachten dat we in het Vlaams Parlement stoppen met werken vanwege een crisis op federaal niveau", aldus Van Dijck. Na de commissie moet het voltallige Vlaams Parlement nog het licht op groen zetten voor deze tekst.

Aan de overkant van de taalgrens werd die definitieve stemming niet afgewacht om de kritiek de vrije loop te laten. "Dit doet me denken aan de stemming over de splitsing van B-H-V in de Kamer", zei Christian Van Eyken (FDF), de enige Franstalige die in het Vlaams Parlement zetelt. "Wat men niet kan bereiken via onderhandelingen, duwt men er in het parlement door."

Het parlement van de Franse gemeenschap riep gisterenmiddag prompt een belangenconflict in het leven. Op een onthouding van Josy Dubié (Ecolo) na werd het belangenconflict unaniem goedgekeurd. In zijn tussenkomst stelde Ecolo-fractieleider Marcel Cheron dat de Vlaamse tekst niet door de beugel kan, maar dat de onthouding van Dubié moet worden geïnterpreteerd als een oproep tot dialoog "met diegenen die dit soort risico's nemen". Hij verwees ook naar de verklaringen van Jef Tavernier.

Vorige maand keurde het parlement van de Franse gemeenschap al een belangenconflict goed na de BHV-stemming in de Kamer. Die vergadering mondde toen uit in een zware aanvaring tussen PS en MR. Ditmaal kwam er weinig vertoon aan te pas. De Franstalige partijen hadden preventief afgesproken geen debat te houden over de zaak. Marie Arena (PS), de minister-president en Onderwijsminister van de Franse gemeenschap, omschreef de goedkeuring als een "zeer betreurenswaardig gebaar". Op het moment dat de Franstaligen zich open en constructief opstellen om deel te nemen aan de communautaire dialoog, stemt het Vlaams Parlement dit voorstel, "terwijl het weet dat het over een belangrijk en symbolisch dossier gaat", aldus Arena. Ze meent dat het Vlaams Parlement "alle pogingen om hierover te onderhandelen teniet heeft gedaan".

Françoise Bertieaux, de MR-fractieleidster in het Franse gemeenschapsparlement, sprak over een "derde kaakslag". Kamerlid Charles Michel (MR) maakte gewag van een "nieuwe agressie". Het CDH van Joëlle Milquet had het in een mededeling over een "pesterige stemming" en riep de Franstalige partijen op om gezamenlijk een "forse strategie" uit te werken. De Franstalige christendemocraten/humanisten hekelden deze nieuwe "klets". Die er komt op een moment dat "het land tekenen van verzoening nodig heeft".

"Alle Franstalige partijen moeten begrijpen dat het niet het moment is voor kleine aanvallen of exclusieven tussen de Franstaligen onderling. Het is tijd voor gezamenlijk werk, idealiter binnen eenzelfde regering", aldus het CDH. Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo greep de stemming aan om zijn pleidooi voor een regering van nationale eenheid te herhalen. "Elke dag versterkt het onbegrip tussen het noorden en het zuiden van het land. De huidige onstabiele situatie speelt in het voordeel van de extreme stellingnames. De stemming in het Vlaams Parlement donderdag is daar een frappant voorbeeld van."


Weer een "kaakslag" voor de franstaligen

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert