woensdag, oktober 31, 2007

Klucht van de bovenste plank: Bart De Wever vs. joodse gemeenschap

Bart De Wever: 'Antwerpse excuses voor jodenvervolging gratuit'


ANTWERPEN
Burgemeester Patrick Janssens (SP.A) heeft zich gisteren namens het hele Antwerpse schepencollege bij de joodse gemeenschap veront­schuldigd voor de betrokken­heid van het stadsbestuur bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. N-VA-voorzitter Bart De Wever van zijn kant noemt de excuses 'gra­tuit'.

Patrick Janssens formuleerde de excuses tijdens een congres van het Forum der Joodse Organisa­ties, 'Kinderen van de Shoah'. Hij deed dat via een videobood-schap, want de burgemeester is momenteel op reis in China. 'We kunnen vandaag niet anders dan erkennen dat het stadsbe­stuur en de politie in die drama­tische dagen een actieve rol bij de jodenvervolging hebben ge­speeld', zei Janssens. Daarvoor bied ik u, namens het college, mijn excuses aan, als burgemees­ter van deze stad en als verant­woordelijke voor het politie­korps.' Janssens onderstreepte dat 'de toestand nu anders is dan 65 jaar geleden. Nu zet de politie zich elke dag in om de veiligheid van de joodse medeburgers te verzekeren.'

De verontschuldigingen volgen op de recente historische studie Gewillig België van het Studie-en Documentatiecentrum Oor­log en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Daaruit bleek duide­lijk dat de houding van de Ant­werpse overheid en politie gron­dig verschilde van die van de Brusselse.

Tijdens drie razzia's in 1942 wer­den 1.200 joden in Antwerpen opgepakt en via Mechelen over­gebracht naar concentratiekam­pen. Eerst hielp de politie alleen door bijvoorbeeld de straten af te sluiten, later ging ze ook actief joden arresteren. In Brussel wei­gerden de burgemeesters elke medewerking.

De joodse gemeenschap is tevre­den met de excuses. 'Dit is een belangrijk gebaar. Niet alleen voor de joden, maar voor alle ge­meenschappen die het slachtof­fer zijn van racisme en uitslui­ting', zegt Eli Ringer van het Fo­rum der Joodse Organisaties. 'Antwerpen toont zich bereid om uit het verleden te leren, zodat er voor iedereen een betere toe­komst komt. Dit getuigt van moed.' Komen die excuses niet veel te laat? 'Pas nu is er een ern­stige studie naar de rol van Ant­werpen tijdens de nazi-bezet­ting', zegt Ringer. Bart De Wever, N-VA-voorzitter en gemeenteraadslid in Antwer­pen, vindt de excuses 'gratuit'. Hij schaart zich niet mee achter de verontschuldigingen, ook al maakt zijn partij deel uit van het stadsbestuur. 'Waarom worden er nu excuses aangeboden, zestig jaar later? Ze worden misbruikt voor actuele redenen: het be­strijden van Vlaams Belang. Ik ben ook tegen die partij, maar ik ga daar niet de Holocaust bij-sleuren.'

'Antwerpen organiseerde trou­wens niet de jodenvervolging, maar was als stad mee slachtof­fer van de nazibezetting. De be­stuurders moesten onder moei­lijke omstandigheden beslissin­gen nemen. Ik vind het niet zo moedig om nu naar die mensen na te trappen.'

'Niet alleen Patrick Janssens en andere partijen misbruiken de Holocaust, ook de joodse ge­meenschap en Israël doen dat. Natuurlijk hebben zij het recht om de Holocaust te herdenken, maar we mogen toch ook onze ogen niet sluiten voor hun bezet­ting van de Palestijnse gebieden. Daar gebruiken ze technieken die me aan dat duistere verleden doen terugdenken, in plaats van dat ze er lessen uit trekken.' 'Dat de Duitse bondskanselier Willy Brandt in 1970 zijn excuses aanbood voor de Holocaust, dat vond ik écht moedig. Als verzets­man en als bondskanselier, de erfgenaam van de nazi's, werd hem dat niet overal in zijn land in dank afgenomen. Die excuses kwamen trouwens op tijd, toen de meeste overlevenden van de kampen nog leefden', besluit De Wever, (krg)

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert