dinsdag, oktober 23, 2007

GEEN DOORGANG VOOR PROVOKATIEVE GEMEENTERADEN

Het Taal Aktie Komitee en de Vlaams Volksbeweging (provincie Vlaams-Brabant) voerden vanavond (22/10/2007) aktie te Kraainem en Linkebeek waar de Franstalige mandatarissen extra gemeenteraden hadden samengeroepen.Een zestigtal aktievoerders was naar Kraainem afgezakt. De toegang tot het gemeentehuis werd afgesloten (instellen van veiligheidsperimeter met geelzwart lint) en aktievoerders voor de deur). Een als rechter verklede aktievoerder citeerde voor het gemeentehuis uit een aantal rechterlijke uitspraken. Ook binnen was er protest toen raadsleden zich van het Frans bedienden. Tien aktievoerders werden verwijderd uit de zaal en konden nog wat stinkbommetjes openbreken, symbool voor de verrottingsstrategie van het FDF. Twee aktievoerders werden administratief aangehouden. Toen de ordediensten hen niet lieten gaan, werd het nog even spannend. Na hun vrijlating keerde de rust weer.

Een kleinere delegatie (10 aktievoerders) was aanwezig te Linkebeek. Ook zij werden redelijk hardhandig uit de zaal verwijderd na het onderbreken van de Frans sprekende raadsleden en het gooien van stinkbommetjes. Later werd een Franstalige aangehouden wegens het dragen van een wapen (ons niet bekend welk wapen het betrof). Ook te Wezembeek-Oppem (waar Voorpost en Vlaams Belang hadden postgevat) werd overigens een Franstalige aangehouden met in zijn bezit een molotovcocktail.

Het illegale karakter van de bijeenkomsten van vanavond maakt in alle geval dat ons protest meer dan legitiem is, en niet zomaar kan/mag worden afgedaan als “ordeverstoring”. Het zijn de Franstalige politici die de orde verstoren. Zij moeten stoppen met zich rechten toe te eigenen die er blijkens wetgeving en rechtspraak overduidelijk niet zijn!

Motivatie van deze aktie:

Vooreerst wensen wij te protesteren tegen het ILLEGALE karakter van deze bijeenkomst.

De Franstalige gemeenteraadsleden vragen om de burgemeester te benoemen die ervan verdacht wordt oproepingsbrieven te hebben verstuurd naar taalaanhorigheid. Deze daad vormt een overtreding van de bestuurstaalwetgeving hetgeen door de Raad van State in de arresten 138.860 tot 138.864 van 23 december 2004 werd bevestigd. Om deze eis kracht bij te zetten deinst men er in Wezembeek-Oppem zelfs niet voor terug om de leerlingen van de Nederlandstalige school te gijzelen (het nijpende plaatsgebrek aldaar krijgt maar geen oplossing doordat het schepencollege het uitbreidingsdossier weigert te behandelen zolang de burgemeester niet is benoemd).

De Franstalige gemeenteraadsleden houden niet alleen een wetsovertreder de hand boven het hoofd, ze deinzen er ook niet voor terug om zélf de wet te overtreden en kondigen aan voortaan opnieuw het Frans te gebruiken tijdens gemeenteraden, OCMW-raden, politieraden … Zij beroepen zich daarvoor op een arrest van het Arbitragehof uit 1998 doch negeren alle latere rechtspraak dienaangaande (bijvoorbeeld arrest RvS 97.257 van 29 juni 2001).


Wij beoordelen de overige agendapunten als utopisch en totaal misplaatst en blijven erbij dat Vlaanderen geen prijs moet betalen om de grondwet te laten toepassen in BHV:

- uitbreiding van Brussel: de Franstaligen verkondigen dat dit de wens is van hun bevolking, wij durven dit te betwijfelen (de inwoners van deze gemeenten kozen bewust niet voor Brussel toen zij naar onze streek verhuisden of vluchtten eruit weg). Zelfs indien die wens effectief zou bestaan, dan nog is dat voor eender welke internationale instelling onvoldoende. Hetgeen ook logisch is, zoniet zou geen enkele grens nog kunnen gewaarborgd worden (het zou bij wijze van voorbeeld volstaan dat een groep van enkele honderden Vlamingen zich zou vestigen te Oostkappel (gemeente in Zuid-Vlaanderen (Noord-Frankrijk red.)) opdat deze gemeente van Frankrijk naar Vlaanderen zou kunnen verhuizen).

Vlaanderen mag op dit punt nooit toegeven want het zou daarmee voeding geven aan de Franstalige stelling dat men maar met voldoende moet zijn en voldoende kabaal moet maken om Vlaamse gemeenten volledig te verfransen en op termijn te ontfutselen. Hierop toegeven opent de deur voor toekomstige Franstalige aanspraken op gemeenten als Overijse, Zaventem, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek om er maar enkele te noemen.

- goedkeuring minderhedenverdrag: Franstaligen zien in de Vlaamse weigering om het Minderhedenverdrag goed te keuren een bewijs van het “onderdrukkende, bekrompen, racistische” Vlaanderen. Vreemd dat diezelfden geen graten zien in de weigering tot goedkeuring van datzelfde verdrag door hun “douce France”.

Ook hier weer mag Vlaanderen in geen geval plooien onder Franstalige druk. De Franstaligen zijn geen nationale minderheid (zoals vereist door het verdrag). De Franstaligen wisten goed genoeg dat zij zich vestigden in Nederlandstalige gemeenten (zeker sinds de vastlegging van de taalgrens!). Het minderhedengedrag zal – als het van de Franstalige politici afhangt – misbruikt worden om faciliteiten te eisen in gans Vlaanderen, waar men maar wil Franstalige scholen op te richten, tweetalige straatnaamborden te plaatsen … (programma FDF). Daarvoor bedanken wij feestelijk!


Deze extra gemeenteraden getuigen van een verregaande onwil bij de Franstaligen om in de lopende regeringsonderhandelingen een vergelijk te vinden met de Vlaamse partijen. Wij roepen de Vlaamse partijen dan ook op om zich neer te leggen bij het onontkoombare: binnen het belgische staatsverband kan er geen oplossing meer gevonden worden die voldoet aan de wensen van beider partijen. Het is tijd om werk te maken van een grote splitsing!=========================================

Ter info: uittreksels uit de arresten waarnaar hogerop werd verwezen.

Raad van State - arresten 138.860 tot 138.864 van 23 december 2004

De interpretatie van de rechten van wie in de randgemeenten in het Frans wil worden bestuurd, moet stroken met de voorrangsstatus van het Nederlands in die gemeenten. De geschetste ruime interpretatie (door Kraainem en Linkebeek in casu) strookt hiermee niet aangezien de aangehaalde bestuurspraktijken in wezen leiden tot een stelsel van tweetaligheid, waarbij de taalvoorkeur van personen zelfs in bestanden wordt vastgelegd.

Raad van State – arrest 97.257 van 29 juni 2001

Overwegende dat luidens artikel 23 van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken iedere plaatselijke dienst die is gevestigd in onder meer de gemeente Linkebeek uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt in zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en zijn betrekkingen met diensten uit het Nederlandse taalgebied en die uit Brussel-Hoofdstad ; dat aangezien de gemeenteraad een plaatselijke dienst is in de zin van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken uit voormeld artikel 23 volgt dat in de gemeente Linkebeek bij het totstandkomen van de beslissingen binnen de gemeenteraad uitsluitend het Nederlands mag worden gebruikt ; dat dit ook voor de mondelinge tussenkomsten geldt.


http://www.taalaktiekomitee.org

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert