dinsdag, maart 18, 2008

Joden geen recht op Israël volgens de bijbel

Deze zeer interessante stelling komt van Augustinus, één van de kerkvaders. Augustinus kwam tot deze stelling doordat hij de vergelijking maakte tussen enerzijds de joden en Jezus en anderzijds Kaïn en Abel. Volgens Augustinus staat Kaïn, die zijn broer doodde voor de joden en Jezus voor Abel die geweldloos het lijden onderging.

Kaïn vermoordt zijn broer en bidt tot God, hij krijgt spijt en begint te beseffen wat hij gedaan heeft. Deze legt hem de straf van verbanning op en verplicht hem met een symbool rond te lopen, waardoor hij herkenbaar zou zijn en niemand hem zou doden voor wat hij gedaan heeft. Dit is volgens Augustinus ook wat de joden moeten ondergaan. Zij zijn veroordeelt door hun misdaad tegen Jezus om zonder land verder te blijven gaan en een symbool te dragen. Paus Innocentius III deelde deze mening en liet de joden dit lot ondergaan.

Hieruit kan men afleiden dat de joden zich in geen geval op de bijbel mogen beroepen als ze zich Israël, hun zogezegd door God beloofde land toe-eigenen. Integendeel zelfs.

Hieronder een fragment uit een gesprek tussen Augustinus en Orosius.

Orosius: Cur Chaym ex terre fructibus munera reprobantur, et Abel de adipibus gregis sui munera suscipiuntur?
Orosius: Waarom werden de offergaven van Kaïn uit de vruchten van de aarde afgewezen en de offergaven van Abel uit de rijkdommen van zijn kudde aanvaard [Gen. 4: 4]?

Agustinus: Caym gerebat typum iudeorum qui illa corporalia sacramenta secundum testamentum exercebant. Horum enim sacrificia, superveniente [sic PL; ms: supervenienti] novi testamenti fide, [contempta et evacuata sunt; et cristianorum sacrificia, que ex innocencia Cristi innocentis agni constant, laudantur, que significabant ipsius Abel ex ovibus munera] [sic PL; ms heeft in plaats van deze passage: ex innocencia Deum laudantis, quod significabat Abel ex ovibus munera]. Munera vero Caym non accipiuntur. Unde et dicitur in psalmo: Oblaciones et holocaustamenta noluit.

Augustinus: Kaïn staat voor de joden, die de sacramenten volgens het oude testament uitvoeren. Hun offers zijn immers, doordat ze verdrongen zijn door het geloof van het nieuwe testament, veracht en vernietigd; en de offers van de christenen, die bestaan uit de onschuld van het onschuldige lam Christus, worden geprezen -- wat wordt aangeduid door de offergaven van Abel uit zijn schapen. De offergaven van Kaïn werden echter niet aanvaard. In de psalm staat daarover: Zijn gaven en brandoffers wilde hij niet [parafrase van Ps. 40: 7, naar aanleiding van Hebr. 10: 5, 8].

Orosius: Quid significat quod Caym Abel fratrem suum in agro interfecit?
Orosius: Wat is de betekenis ervan dat Kaïn zijn broer Abel in een veld vermoordde [Gen. 4: 8]?

Agustinus: Iam superius diximus Caym significare iu- [f. 286 r] deos qui Cristum occiderunt. Occiditur itaque Abel minor natu, occiditur et Cristus, caput populi minoris natu, a populo iudeorum maiore natu [sic PL; ms om.: maiore natu], qui Cristum occiderunt.

Augustinus: Zoals ik hierboven al zei: Kaïn staat voor de jo- [f. 286r] den die Christus doodden. Zoals Abel de jongstgeborene werd gedood, zo werd ook Christus, het hoofd van het jongstgeboren volk, gedood door het eerstgeboren volk van de joden, die Christus doodden.

Orosius: Quomodo intelligendum est quod sanguis Abel dicitur de terra ad Deum clamasse [sic PL; ms: ad eum clamasse]?
Orosius: Op welke manier moeten we begrijpen wat van het bloed van Abel wordt gezegd dat het vanuit de aarde naar God roept[Gen. 4: 10]?

Agustinus: Sanguis Abel significat sangwinem Cristi quo universa ecclesia accepto dicit: "Amen". Nam qualem clamorem faciet universa ecclesia dum potatur sangwine Cristi et dicit "amen", tu ipse si potes considera. Iudei ergo qui intelliguntur in persona Caym, quoniam non credentes in Cristo non potantur sangwine Cristi. Maledicti sunt super terram, super illam scilicet terram que apperuit os suum per confessionem et bibit sangwinem fratris sui, idest Cristi sui. Quem quia iudei non bibunt, ideo maledicti sunt.

Augustinus: Het bloed van Abel is het bloed van Christus: als dat wordt aangenomen zegt de hele kerk "amen". Stel je zelf eens voor, als je kunt, hoeveel gedruis de hele kerk niet maakt als ze van het bloed van Christus drinkt en "amen" zegt. De joden dus, die aangeduid worden door de persoon van Kaïn, drinken niet van het bloed van Christus, omdat ze niet in Christus geloven. Vervloekt zijn zij over de hele aarde, over die aarde namelijk die zijn gebeente blootlegt door een bekentenis en die het bloed drinkt van hun broeder, dat wil zeggen van hun Christus. Dus omdat de joden dit niet drinken, daarom zijn ze vervloekt.

asian_jew_md

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert